Novotek: Godkänd rapport
2015-11-06

"Delårsrapport januari - september 2015

* Orderingången uppgick till 147,7 (138,3) MSEK, varav 37,9 (42,8) under tredje kvartalet
* Rörelseintäkterna uppgick till 156,3 (153,5) MSEK, varav 48,0 (50,7) under tredje kvartalet
* Rörelseresultatet uppgick till 11,1 (10,1) MSEK, varav 3,7 (2,5) under tredje kvartalet
* Resultatet efter skatt uppgick till 8,5 (8,1) MSEK, varav 2,9 (2,2) under tredje kvartalet
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,8 (0,8) kronor, varav 0,3 (0,2) under tredje kvartalet
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,7 (16,3) MSEK, varav 4,8 (3,8) under tredje kvartalet

Marknadsläge

Marknaden präglades av svag tillväxt. Under kvartalet avgjordes ett antal senarelagda affärer i Novoteks favör. Flera av dessa affärer var förväntade i första halvåret.

Strategiska och viktiga händelser under tredje kvartalet

Under slutet av kvartalet lanserade Novoteks största leverantör General Electric (GE) sin nya molntjänst Predix. Detta skall markera starten på en industrialisering av Internet och det kommer att addera något unikt till IoT (Internet of Things) området.

I och med Predix plattformen har GE skapat den första plattformen för industriell användning av IoT som är säker, skalbar och helt anpassade för industriellt bruk. Novotek är redan med i arbetet med att föra ut Predix till marknaden och arbetar tätt med GE i denna lansering.

Utsikter

Marknaden är stabil med tillväxt på låga nivåer. Trenden inom oljeindustrin och lösningar för produktionsplanläggning är fortsatt negativ. Arbetet med att tillföra erbjudandena fortsätter för att Novotek skall kunna fortsätta få nya kunder."
 
« Tillbaka