Duroc: Betydelsefullt besked!
2023-03-14

"GRIFFINE ENDUCTION S.A ANSÖKTER OM REKONSTRUKTION

Durocs helägda dotterbolag Griffine Enduction S.A, med verksamhet i Frankrike, inleder idag en ”Redressement Judiciaire”, en form av rekonstruktion i enlighet med fransk insolvenslag. Nedskrivningar av samtliga koncernmässiga värden avseende bolaget har redan genomförts i samband med tidigare kvartalsbokslut. För Duroc innebär processen att en betydande förlustkälla bortfaller och att våra finansiella nyckeltal förstärks pro forma.
Som tidigare kommunicerats beslutade Duroc under hösten 2022 att avyttra Griffine Enduction S.A, nedan ”Griffine”, som dragits med omfattande förluster sedan inledningen av Covid-19-pandemin. Tyvärr har Griffines tynande likviditet i kombination med den osäkerhet som fortsatt råder på marknaden omöjliggjort en affär inom det franska regelverket erforderlig tid.

Griffine har därför lämnat in en ansökan om en s.k. ”Redressement Judiciare”, en form av rekonstruktion i enlighet med fransk insolvenslag, vilken möjliggör försäljning av hela eller delar av bolaget och dess tillgångarna till en tredje part inom rekonstruktionsförfarandet.

Rekonstruktionen innebär en förbättring av rörelseresultatet (EBIT) proforma med 65 MSEK RTM per 02/2023. Resultatet i såväl moderbolagets som koncernens resultaträkning har sedan tidigare belastats med den fulla negativa effekten av en avyttring utan likvid, samt full nedskrivning av fordringar och aktier i dotterbolag. Därmed belastas resultatet inte av ytterligare väsentliga kostnader i samband med rekonstruktionen, förutom Durocs kostnader för juridisk rådgivning och andra administrativa kostnader, vilket reserverats med 2 MSEK.

Duroc förvärvade Griffine 2019 och har sedan dess gjort omfattande investeringar i verksamheten, och därtill stöttat bolaget både finansiellt och genom olika organisatoriska initiativ. Den lokala ledningen har genomfört ett gediget arbete med utveckling av affären genom R&D och etablering av långsiktiga kundrelationer. Dessvärre har en otillräcklig och samtidigt instabil volymuppgång parad med kraftiga kostnadsökningar relaterade till energi och råvaror, samt svårighet att överföra kostnaderna på kund i tillräcklig omfattning, lett till att verksamheten inte har kunnat bära sina kostnader och upprätthålla en positiv likviditet.

Durocs förhoppning är att denna nu inledda processen möjliggör för en annan part att överta hela eller delar av verksamheten för fortsatt drift.

Stockholm, 14 mars 2023"
 
« Tillbaka