ECOMB: Lovande kvartalsredogörelse
2015-11-27

.Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande delårsrapport för det tredje kvartalet 2015;

Tredje kvartalet
· Nettoomsättningen * under tredje kvartalet uppgick till 4 TSEK (14 TSEK )
· Resultatet efter finansiella poster - 431 TSEK ( -944 TSEK )

Perioden januari-september 2015
· Nettoomsättningen * januari-september uppgick till 2 387 TSEK (1 447 TSEK)
· Resultatet efter finansiella poster -876 TSEK (-2 439 TSEK)
· Resultat per aktie: -0,08 SEK (-0,24 SEK) · Antal aktier: 11 477 886 st ( 10 002 034 st)
· Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 7 974 TSEK (4 890TSEK)
* I nettoomsättningen ingår per definition endast avslutade projekt - ej pågående. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Orderstocken** under Q3 var fortsatt hög och mångfalt högre jämfört med motsvarande period föregående år

**Redovisningen av orderstocken baseras på ordervärden i projekten minus fakturerade belopp under resp. kvartal

Kvartalsvis jämförelse senaste kvartalet

Q3 2015: 17 477 TSEK
Q3 2014: 1 497 TSEK

Verksamheten under Q3

Ekonomi

Bolagets kassa är stark och uppgick till 7 974 TSEK vid periodens utgång. 2 MSEK av dessa finns placerade i fonder.

Med betalningsplaner i fas med kommande utgifter i pågående projekt förväntas kassan kunna ge utrymme för fortsatta expansion i projekt och nya medarbetare.

Resultaträkningen för jan-sep visar en förlust på 876 TSEK, vilket är en förbättring med 1 563 TSEK jämfört med föregående år.

Projekt

Produkter i arbete till Martinique

Tillverkning av utrustningen till Martinique är igång. Vår italienska beställare, AC Boilers, har uttryckt önskemål om att leverantörer och underleverantörer ska vara hemmahörande i EU. De fyra Ecotube-paketen, hjärtat i leveransen, tillverkas i Sverige. Övrig kringutrustning tillverkas i Frankrike och processluftfläktarna inhandlas i Italien. Andra krav innefattar en godkänd Quality Control Plan (Kvalitetsplan), Welding book (Svetsmanual) och testprocedurer för att säkerställa kvaliteten i leveransen. Detaljerade föreskrifter för målning av utrustning och anläggningar i tropiska klimat är ett annat krav som måste följas.

Värdefulla men värdelösa klimatbidrag i Polen

Vi har nu klarat av det första prestandaprovet i Lublin, till den första av de tre koleldade pannorna som ingår i vår leverans av Ecotube-system. Huvudsyftet är NOx-reduktion och den utlovade prestandaförbättringen klarade vi av med bred marginal.

Koldioxid är en gas som bidrar till växthuseffekten och som är en av slutprodukterna vid förbränning av olika bränslen (samtliga utom vätgas, som är fritt från kolatomer) – oavsett ursprung (biobränslen eller fossila bränslen).

Genom att effektivisera förbränningsprocessen kan koldioxidutsläppet minska, när verkningsgraden ökar går det åt mindre bränsle (i detta fall kol) för att producera en viss mängd energi.

Ecotube-systemet är ett universalverktyg för att åstadkomma denna effektivisering och hittills uppmätta värden indikerar att koldioxidutsläppet från Lublin kommer att minska med ca 5000 ton per år. När handelssystemet med utsläppsrätter av koldioxid introducerades inom EU låg värdet på ca 200 SEK/ton. Många menade då att nivåer runt 1000 SEK/ton (fotnot; motsvarar samma nivå som fossila bränslen CO2-beskattas med i Sverige idag) skulle bli en realitet inom några år, istället blev det tvärtom och idag ligger värdet på en ny bottennivå: 40 SEK/ton. Därför ger detta endast små effekter i kundernas pay-off-kalkyler, men det positiva klimatbidraget är något vi ändå kan vara stolta över.

Verksamheten under Q3

Ekonomi

Bolagets kassa är stark och uppgick till 7 974 TSEK vid periodens utgång. 2 MSEK av dessa finns placerade i fonder.

Med betalningsplaner i fas med kommande utgifter i pågående projekt förväntas kassan kunna ge utrymme för fortsatta expansion i projekt och nya medarbetare.

Resultaträkningen för jan-sep visar en förlust på 876 TSEK, vilket är en förbättring med 1 563 TSEK jämfört med föregående år.

Projekt

Produkter i arbete till Martinique

Tillverkning av utrustningen till Martinique är igång. Vår italienska beställare, AC Boilers, har uttryckt önskemål om att leverantörer och underleverantörer ska vara hemmahörande i EU. De fyra Ecotube-paketen, hjärtat i leveransen, tillverkas i Sverige. Övrig kringutrustning tillverkas i Frankrike och processluftfläktarna inhandlas i Italien. Andra krav innefattar en godkänd Quality Control Plan (Kvalitetsplan), Welding book (Svetsmanual) och testprocedurer för att säkerställa kvaliteten i leveransen. Detaljerade föreskrifter för målning av utrustning och anläggningar i tropiska klimat är ett annat krav som måste följas.

Värdefulla men värdelösa klimatbidrag i Polen

Vi har nu klarat av det första prestandaprovet i Lublin, till den första av de tre koleldade pannorna som ingår i vår leverans av Ecotube-system. Huvudsyftet är NOx-reduktion och den utlovade prestandaförbättringen klarade vi av med bred marginal.

Koldioxid är en gas som bidrar till växthuseffekten och som är en av slutprodukterna vid förbränning av olika bränslen (samtliga utom vätgas, som är fritt från kolatomer) – oavsett ursprung (biobränslen eller fossila bränslen).

Genom att effektivisera förbränningsprocessen kan koldioxidutsläppet minska, när verkningsgraden ökar går det åt mindre bränsle (i detta fall kol) för att producera en viss mängd energi.

Ecotube-systemet är ett universalverktyg för att åstadkomma denna effektivisering och hittills uppmätta värden indikerar att koldioxidutsläppet från Lublin kommer att minska med ca 5000 ton per år. När handelssystemet med utsläppsrätter av koldioxid introducerades inom EU låg värdet på ca 200 SEK/ton. Många menade då att nivåer runt 1000 SEK/ton (fotnot; motsvarar samma nivå som fossila bränslen CO2-beskattas med i Sverige idag) skulle bli en realitet inom några år, istället blev det tvärtom och idag ligger värdet på en ny bottennivå: 40 SEK/ton. Därför ger detta endast små effekter i kundernas pay-off-kalkyler, men det positiva klimatbidraget är något vi ändå kan vara stolta över.

Dispens beviljad för Lillers

Tereos har ansökt om dispens för implementering av utrustning för NOx- och SOx-reduktion på sockerbruket i Lillers, något som nu beviljats. Dispensen gäller i 2 år och innebär att utrustningen ska vara installerad den 1 jan 2018. All fokus i det korta perspektivet ligger därför på genomförandet av CFD-beräkningarna som tidigare beställts. Nya mätningar har gett nya och förändrade indata, vilket gjort att den ursprungliga tidplanen förskjutits, något som dock inte äventyrar en eventuell framtida installation.

Panndiagnos på sågverk

En panndiagnos på ett sågverk har nyligen genomförts. Sågverken tillhör en intressant kundkategori som måste klara IED (Industrial Emission Directives). Men här är det inte emissionerna som är det stora problemet, utan driftkostnaderna. Problem med höga eldstadstemperaturer i den biobränsleeldade pannan gör att askan smälter och orsakar driftstopp. Den stora kostnaden för de oförutsedda stoppen ligger i bortfallet av energi (ångproduktion), som leder till stopp i fabriken. Med Ecotube-systemet kan dessa problem och stopp avsevärt minska i omfattning.

Första stationära kameran installerad!

Ett flertal portabla videokameror har använts genom åren, främst i samband med panndiagnoser då vi visualiserat förbränningsförlopp. Det har också varit en ren service-produkt, där vi på uppdrag filmat i kundspecifika projekt. Vissa kunder har efterfrågat en stationär kamera och efter att ha fått en beställning har vi hittat en tillverkare som tagit fram ett kommersiellt exemplar till oss. Kameran har i dagarna installerats på en panna i Sverige och kommer att testköras under de närmaste veckorna.

Marknad

ICS satsar hårt i Polen

Polen är fortsatt en mycket intressant marknad för våra produkter, främst styrd av de nya kraven inom IED (Industrial Emission Directives) i EU-lagstftningen. Vår partner ICS

(Industrial Combustion Systems) lägger ner en imponerande arbetsinsats i både vårt första projekt på Polsk mark och omfattande marknads- och försäljningsinsatser. Med den lyckade referensanläggningen i Lublin att luta sig emot är det svåraste hindret passerat.

Totalt arbetar ca 10 personer hos ICS heltid med våra produkter, dvs betydligt fler mantimmar än vad vi själva mäktar med på den svenska marknaden. Detta kommer att ge resultat.

BioC ny partner i England

Efter en tid utan partner och få kontakter med vår första internationella marknad (Ecotube-projektet i Coventry 2000) har vi nyligen kommit överens med BioC Ltd om att börja bearbeta den engelska marknaden. Den svenske huvudägaren Alf Malmgren är bosatt i England sen en längre tid tillbaks och har byggt upp en gedigen kunskap och erfarenhet inom främst förbränning av biobränslen. Ett antal konverteringsprojekt (kol till biobränsle) utgör basen i en respektabel referenslista. Genomgång av kundlistor och prospekts är redan igång.

P-Ecotube

Tillförsel av ett sekundärt bränsle i olika förbränningsapplikationer är helt klart intressant och som vi tidigare informerat är ett modifierat Ecotube-system ett utmärkt distributionsverktyg för att kunna åstadkomma en jämn spridning/fördelning av bränslet över en pannas stora tvärsnitt. Än så länge har vi dock inte hittat en lämplig kund/större panna för att kunna testa tekniken i ett Demonstrationsprojekt, men vi bearbetar ett par intressanta spår. Patentansökningarna har också gått vidare för skydd på strategiskt viktiga marknader, bl.a. EU."
 
« Tillbaka