ECOMB: Bokslutsrapport
2023-02-28

"ECOMBs marknadsläge bättre än någonsin

• Mer än fördubblad omsättning och halverad förlust
• Ecotube Zero-konceptet med stor potential
• Produktportföljen har aldrig varit större
• Ocean Recycles mobila syresättning löser flera problem

1 januari - 31 december 2022
KONCERN:
• Resultatet efter finansiella poster -1 950 TSEK (-3 485 TSEK)
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 6 010 TSEK (2 457 TSEK)
• Likvida medel vid periodens utgång: 876 TSEK (2 456 TSEK)

ECOMB AB (publ)
• Resultatet efter finansiella poster -1 714 TSEK (-3 411 TSEK)
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 6 010 TSEK (2 457 TSEK)
• Resultat per aktie: -0,04 SEK ( -0,04 SEK)
• Antal aktier: 38 422 002 st (38 422 002 st)
• Likvida medel vid periodens utgång: 258 TSEK (1 937 TSEK)

VDs sammanfattning

Bästa aktieägare,
Med en ökad omsättning från 2,5 till 6 MSEK och en resultatförbättring från -3,4 till -1,7 MSEK
pekar kurvorna åt rätt håll. Trots en relativt svag kassa (258 TSEK) vid utgången av 2022 kände
vi ändå en viss tillförsikt inför 2023. Det förbättrade resultatet var till stora delar kopplat till våra gamla projekt, vilket gav utrymme för intensifierade marknadssatsningar på nya produkter och affärsidéer under 2022. Några av dessa bar frukt redan i januari/februari 2023, vilket resulterade i order värda sammanlagt ca 4,1 MSEK. Jag vill påstå att marknadsförutsättningarna för både ECOMB och Ocean Recycle aldrig sett ljusare ut - trots krig, pandemier och försvagad köpkraft.
Höjda elpriser, en mer volatil bränslemarknad, ökade kemikaliekostnader, hårdare miljökrav och
handel med utsläppsrätter verkar åt andra hållet - i klar positiv riktning för oss. Oklarheter kring
vårt Qidong-projekt i Kina är egentligen det enda som inte utvecklats åt rätt håll under 2022.
Den gröna omställningen är än så länge i sin linda och hur stor del av denna biljonmarknad som
ECOMB kan kapa åt sig återstår att se, men vi ska i alla fall vara med och slåss på flera fronter.
Vår gamla och sen länge etablerade produkt Ecotube-systemet har vi sett ett ökat intresse för, där nya hårdare utsläppskrav i första hand ligger bakom kundernas förfrågningar. Vi kan
sammanfatta våra gamla och nya produkter och tjänster så här;
- Traditionellt Ecotube-system (minskad NOx och CO, ökad verkningsgrad, ökad
maxeffekt, minskad mineffekt, minskade kemikaliekostnader mm)
- Ecotube Zero (nytt helhetskoncept för i princip samtliga fastbränslepannor och bränslen,
stängda skorstenar och noll-utsläpp av koldioxid, nära kommersiell status)
- HEES (High Electricity Efficiency System, mer el från given mängd ånga vid
elproduktion med ångpannor, alla bränslen, referenser från USA/Frankrike via partner)
- Impulse Cleaning (Effektiv rengöring av svåråtkomliga panndelar med korta tryckpulser,
upprepade snabba detonationer, referenser från Europa/USA via partner)
- LIVE-förbränning (Väl etablerad service-produkt med egenutvecklad
högtemperaturkamera som belyser kundernas mer eller mindre okända problembild i
pannorna, ofta en inkörsport till större projekt)
- Ocean Recycle (Mobil syresättning av övergödda sjöar och havsvikar med syrefria och
döda bottnar med patenterad precisionsteknik via dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle
AB, kommersiell status, flera offerter ute och projektdiskussioner pågår)

Ecotube Zero-konceptet bedömer vi som det med allra störst potential, besparingarna som
anläggningsägarna kan göra när det gäller CCUS (Carbon Capture Utilisation and Storage)
handlar om mycket stora belopp. Vi kommer därför jobba hårt för att komma i mål med en start
av ett Demoprojekt redan under 2023.

Väl mött i en spännande framtid!

Ulf Hagström
VD"
 
« Tillbaka