Concejo: Bokslutsrapport
2023-02-22

"Kvartal 4, 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 134,9 MSEK (64,9)

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15,2 MSEK (–4,2)

• Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 2,3 MSEK (68,3)

• Periodens resultat uppgick till 1,2 MSEK (66,8)

• Resultat per aktie uppgick till –0,05 SEK (5,68)1

Kvartal 1–4, 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 371,7 MSEK (261,2)

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –79,4 MSEK (–197,2)

• Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –190,5 MSEK (–19,8)

• Periodens resultat uppgick till –191,6 MSEK (–20,7)

• Resultat per aktie uppgick till –16,19 SEK (–1,87)1

• På årsstämman den 24 maj 2022 beslutades om att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna.

• Investeringar till ett totalt värde om 68,0 MSEK har gjorts i fem nya portföljbolag; Charge Amps AB (publ), Dracoon GmbH, BeammWave AB och Trifilon AB och C-Green AB (publ).

• Concejo har förvärvat 50 procent av aktierna i SAL Navigation AB.

• Vid en extra bolagsstämma i Concejo AB (publ) den 10 januari 2022 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTI 2022”) samt emission av teckningsoptioner riktade till ledande befattningshavare i Concejo.

1) Inklusive räntekostnader på hybridobligationen 2021."
 
« Tillbaka