Impact Coatings: Bokslutskommuniké
2023-02-15

"FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2022

Nettoomsättningen uppgick till 18.077 TSEK (28.642)
Rörelseintäkter uppgick till 22.785 TSEK (25.055)
Rörelseresultatet uppgick till -12.387 TSEK (-187)
Resultat efter finansnetto uppgick till -12.381 TSEK (-188)
Kassaflödet uppgick till -21.369 TSEK (-8.601)

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2022

Nettoomsättningen uppgick till 32.022 TSEK (57.198)
Rörelseintäkter uppgick till 57.047 TSEK (54.549)
Rörelseresultatet uppgick till -47.003 TSEK (-32.083)
Resultat efter finansnetto uppgick till -47.002 TSEK (-32.092)
Kassaflödet uppgick till -68.259 TSEK (79.835)
Kassalikviditeten uppgick till 202% (1.124)
Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 1.899 TEUR (0)
Ingen utdelning föreslås

VÄSENTLIGA HÄNDELSER (1) UNDER FJÄRDE KVARTALET 2022

Förserieorder på beläggningstjänster för elektrolysplattor från tillverkare i USA
Meddelade om avsikt att genomföra fullt garanterad företrädesemission, om cirka 148 MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER (1) EFTER PERIODENS SLUT

Inga väsentliga händelser inträffade efter periodens slut
(1) Med väsentliga händelser avses händelser som utgör insiderinformation och som ska offentliggöras via pressmeddelande.

VD-KOMMENTAR

Impact Coatings har under det fjärde kvartalet och helåret 2022 uppnått flera centrala milstolpar i att industrialisera och internationalisera bolaget. Under 2022 har vi förtydligat vår strategi inom beläggningstjänster (Coatings Services) och övrig tjänsteverksamhet. Detta möjliggör att accelerera vår kommersialisering genom att arbeta närmare kunderna och skala upp produktionen på ett lämpligt sätt.

Vi avslutade 2022 med starkt momentum. I november vann företaget sin första order inom elektrolys för grön vätgasproduktion, från en kund i USA. En historisk händelse för företaget och en plattform för tillväxt på en högintressant marknad.

Teknologi som svarar väl mot marknadens utveckling och behov
Vår unika kompetens inom beläggningsteknik och vårt nya beläggningssystem för volymproduktion – INLINECOATER™ IC2000 – utgör en gedigen grund för fortsatt kommersiell utveckling. Vi besitter en teknik, initialt utvecklad för bränsleceller, som lämpar sig väldigt väl i att skifta till elektrolys parallellt med den fortsatta satsningen på bränsleceller.

Stark start på 2023 efter ett långsammare 2022
Det fjärde kvartalet, likt 2022 i allmänhet, präglades av en utmanande makroekonomisk utveckling. Nettoomsättningen för helåret 2022 uppgick till 32.022 TSEK (57.198). En av tre systemordrar erhållna under året slutlevererades och intäktsredovisas enligt plan under det fjärde kvartalet. Övriga två systemordrar från 2022 kommer att intäktsredovisas 2023. Under året tillverkades även två interna beläggningsmaskiner, vilka utgör arbete för egen räkning, som aktiveras under redovisade rörelseintäkter. Färre systemleveranser under 2022 är huvudanledningen till den lägre omsättningen jämfört med 2021.

Årsomsättningen från Coating Services 2022 slutade, efter en mycket bra start på året, på samma nivå som för 2021. En inbromsning under året, på grund av komponentbrister, påverkade våra kunder och i förlängningen vår verksamhet. Återhämtning i slutet av det fjärde kvartalet och hög beläggning i Coating Services under början av 2023 gör att vi återigen ser mycket positivt på utvecklingen.

Rörelsekostnader ökade under 2022 till följd av kompetensförstärkning, pågående utvecklingsprojekt och utökad produktionskapacitet, samt etableringen av dotterbolag och ett Coating Services Center i Kina - viktiga satsningar för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft.

Positiv utveckling i Europa – aktiviteten börjar åter komma i gång
Europa fortsätter att vara bolagets huvudmarknad, med viktiga kunder inom bolagets alla affärsområden. Inom vätgaslösningar satsar flera stora europeiska tillverkare av fordonskomponenter på bränsleceller. Samtidigt ser vi ett antal europeiska bolag som satsar alltmer på elektrolys. Med REPowerEU Plan, som syftar till att säkerställa Europas energibehov och oberoende av rysk energi, har EU-kommissionen också tagit ett stort kliv under 2022 i att formalisera satsningen på grön vätgas.

Vi förväntar oss att aktiviteten i Europa börjar ta fart ordentligt under 2023. Vi ser att vår kombination av beläggningstjänster (via vårt Coating Services Center i Linköping), beläggningssystem och övriga tjänsteerbjudanden, ger oss flexibiliteten att snabbt kunna tillgodose kundernas behov.

Fortsatta framsteg i Kina
Under det fjärde kvartalet fortsatte förberedelserna i vårt Coating Services Center i Shanghai. En INLINECOATER™ IC500-maskin är planerad att skickas från Linköping i mars, med produktionsstart i Kina senare under våren 2023. Vårt Coating Services Center kommer möjliggöra att tillgodose ökade behov bland nuvarande såväl som nya kunder. Idag har vi en stark lokal organisation på den kinesiska marknaden, med ett gediget team om sex personer. Med tydliga satsningar på produktion av bränslecellsfordon och vätgas, fokusområden i Kinas 14:e femårsplan (2021-2025), förblir Kina en strategiskt viktig marknad under överskådlig tid.

Företrädesemission möjliggör satsning på USA och grön vätgas
Den globala utvecklingen inom elektrolys för produktion av grön vätgas från förnyelsebara energikällor accelererar och USA har på kort tid seglat upp som en ledare inom området. Den starka kommersiella och politiska utvecklingen i regionen, som innefattar både Inflation Reduction Act och Hydrogen Shot, skapar betydande möjligheter i och med USA:s satsning på inhemsk produktion av grön vätgas.

Mot denna bakgrund bestämde vi oss i december 2022 att genomföra en fullgaranterad företrädesemission om cirka 148 MSEK. Detta säkrar fortsatta investeringar, med fokus på elektrolys och den snabbväxande marknaden för grön vätgas. Det möjliggör också satsningen i Nordamerika genom etablering av ett Coating Services Center såväl som fortsatt utveckling av Coating Services Centers i andra regioner – väl i linje med vår strategi.

Starkt momentum in i 2023
Vi fortsätter att stärka vår organisation och förbereder oss för att skala upp verksamheten. Våra regionala verksamheter växer och med utrullningen av nya Coating Services Centers utökar vi produktionskapaciteten. Vi har nyligen tecknat ett hyresavtal på nytt högkvarter i Linköping, med inflyttning andra halvåret 2024. De nya lokalerna är bättre anpassade för vår verksamhet, fördubblar vår produktionsyta och kommer vara en viktig pusselbit i företagets utveckling. Under februari 2023 tillträdde Bengt Vernerson som tillförordnad CFO. Med Bengt tillförs bolaget värdefull erfarenhet av internationell expansion och kapitalmarknad och han blir en viktig kugge i tillväxtresan under 2023.

Vi är väl positionerade för att kunna leverera på vår strategi under kommande år, en utmaning som vi ser fram emot.

Torbjörn Sandberg, VD"
 
« Tillbaka