Midway: Bokslutsrapport
2023-02-08

"Bokslutskommuniké 2022 - Midway Holding AB

Fjärde kvartalet 2022

* Nettoomsättningen ökade med 11 % till 261 (236) Mkr. Förvärv bidrog med 22%.
* EBITA minskade med -29 Mkr till -15 (14) Mkr.
Omstruktureringskostnader NOM Holding påverkade resultatet negativt med -11 Mkr.
* Rörelseresultatet minskade med -13 Mkr och uppgick till 0 (13) Mkr. Omvärdering tilläggsköpekilling Vertemax påverkade resultatet positivt med 18 Mkr.
* Nettoresultatet efter skatt uppgick till -10 (9) Mkr.
* Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 (81) Mkr.
* Resultat per aktie, före utspädning uppgick till -0,37 (0,33) kr per aktie och efter utspädning till -0,36 (0,33) kr.
* Den 4 oktober 2022 förvärvade Midway österrikiska EKRO Bausystem.

Januari – december 2022

* Nettoomsättningen ökade med 35 % till 1 168 (863) Mkr. Förvärv bidrog med 12%.
EBITA ökade med 10 Mkr till 84 (74) Mkr.
* Rörelseresultatet ökade med 32 Mkr till 102 (70) Mkr.
* Nettoresultatet efter skatt uppgick till 71 (58) Mkr.
* Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 34 (101) Mkr.
* Resultat per aktie, före utspädning uppgick till 2,60 (2,12) kr och efter utspädning 2,57 (2,10) kr.
* Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 0,80 (0,75) kr per aktie.

"Ett starkt år där sista kvartalet påverkats av marginalpress och engångsposter.”
Sverker Lindberg, VD"
 
« Tillbaka