Lagercrantz: Stark rapport
2015-10-22

"Andra kvartalet (1 juli – 30 september 2015)

Nettoomsättningen ökade med 9 % till 711 MSEK (652).
Rörelseresultatet ökade med 16 % till 73 MSEK (63), vilket innebar en rörelsemarginal om 10,3 % (9,7).
Resultat efter finansiella poster ökade med 20 % till 73 MSEK (61).
Resultat efter skatt ökade med 22 % till 56 MSEK (46).
Resultat per aktie efter utspädning (efter genomförd split) för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 3,29 SEK, att jämföra med 2,99 SEK för räkenskapsåret 2014/15.
Avkastning på eget kapital uppgick till 24 % (25). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 37 % jämfört med 44 % vid räkenskapsårets början.
Under kvartalet förvärvades Landauer Nordic AB, med en årlig omsättning om ca 40 MSEK.
Efter periodens slut genomfördes en aktieuppdelning till villkoren 3:1 (s.k. split).

Första halvåret (1 april – 30 september 2015)

Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 13 % till 1 499 MSEK (1 329).
Rörelseresultatet ökade med 20 % till 152 MSEK (127), motsvarande en rörelsemarginal om 10,1 % (9,6).
Resultat efter finansiella poster ökade med 22 % till 149 MSEK (122).
##Resultat efter skatt ökade med 23 % till 114 MSEK (93)."
 
« Tillbaka