Duroc: Rapport
2023-02-03

"Första halvåret juni 2022 - december 2022

* Nettoomsättningen ökade 3 procent till 1 739,3 Mkr (1 690,3). Den organiska tillväxten uppgick till -4 procent.
* Justerad EBITDA* minskade med 61 procent och uppgick till 23,9 Mkr (61,5), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 1,4 procent (3,6).
* Justerad EBIT* uppgick till -32,9 Mkr (11,8). * * * Justerad EBIT avseende Griffine Enduction S.A uppgick till -12,6 Mkr (-32,8).
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -233,0 Mkr (17,5).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 127,2 Mkr (-21,7).
* Resultat efter skatt uppgick till -221,7 Mkr (10,1).
* Justerat resultat per aktie uppgick till -0,55 kronor (0,11).
* Resultat per aktie uppgick till -5,68 kronor (0,26).
* Likvida medel uppgick per 31 december till 23,7 Mkr (35,9) och nettoskulden exkl. leasingskuld från IFRS 16 uppgick till 151,9 Mkr (202,3). * Outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 250,0 Mkr (215,4).
* Nedskrivningarna av tillgångar som innehas för försäljning avseende dotterbolaget Griffine Enduction S.A baserar sig på bedömt sämsta tänkbara utfall av avyttringen. Eventuell köpeskilling alternativt betalning av de fordringar för vilka Duroc AB har panträtt i fastighet och varulager, kommer att redovisas som rörelsevinst och positivt kassaflöde."
 
« Tillbaka