Impcact Coatings: Företrädesemission - fullt garanterad av huvudägaren
2022-12-22

"Impact Coatings avser att genomföra en fullt garanterad företrädesmission om cirka 148 MSEK, villkorat av bolagsstämmans godkännande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHORETA ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, Australia , PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Impact Coatings AB (publ) ("Impact Coatings" eller "Bolaget") meddelar idag sin avsikt att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission av aktier motsvarande cirka 148 MSEK före avdrag för transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). En extra bolagsstämma planeras att hållas den 9 februari 2023 för att ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om Företrädesmissionen. Teckningskursen har fastställts till 4,80 SEK per aktie. Aktieägare i Impact Coatings på avstämningsdagen har för varje elva (11) befintliga aktier företrädesrätt att teckna sex (6) nya aktier i Företrädesemissionen. Sammantaget uppgår teckningsförbindelser till cirka 19 MSEK, motsvarande cirka 12,8 procent av Företrädesemissionen. Bolagets största aktieägare, Accendo Capital, har dessutom lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 129 MSEK, vilket motsvarar cirka 87,2 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans med teckningsförbindelserna är Företrädesemissionen därmed fullt säkerställd. Bolaget meddelar även att bokslutskommunikén kommer att senareläggas till den 15 februari 2023.

“Den planerade kapitalanskaffningen är en proaktiv åtgärd och viktig steg som säkrar fortsatta investeringar i industrialisering och internationalisering av Impact Coatings. Det krävs att tillvarata en växande möjlighet på marknaden, särskilt inom den amerikanska marknaden för gröna vätgas som är på framfart och förväntade tiodubblas till 2030. Den föreslagna emissionen kommer att förbättra skalbarheten i vår affärsmodell, genom att stärka vår position på samtliga marknadshuvuden, då vi avser att öka vårt fokus på vårt erbjudande inom Coating Services. Med fler Coating Services Centers kommer vi att kunna arbeta närmare våra kunder, och ska produceras på ett lämpligt sätt,” säger Torbjörn Sandberg, VD för Impact Coatings. Sammanfattning

Styrelsen i Impact Coatings har beslutat att genomföra Företrädesemissionen. En extra bolagsstämma föreslår bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesmissionen och att ändra bolagsordningens gränser för aktier och aktiekapital.
Den extra bolagsstämman avses att hållas den 9 februari 2023 och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning; (i) investera investeringar i elektrolys och den snabbväxande marknaden för grönvätgas, (ii) expansion i Nordamerika med fokus på etablering av nya Coating Services Centers, (iii) utveckling av befintliga Coating Services Centers i andra regioner och (iv) industrialisering genom automatisering , systemlösningar, säkra komponenter och nya faciliteter.
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Impact Coatings cirka 148 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
Teckningskursen är 4,80 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt på cirka 19 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljande av teckningsrätter, baserat på stängningskursen för Impact Coatings aktie på Nasdaq First North Growth Market den 21 december 2022.
Samtliga befintliga aktieägare ärhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen, vilken beräknas fastställas till den 7 mars 2023. Elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna sex (6) nya aktier.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa från och med den 9 mars 2023 till och med den 23 mars 2023.
Teckningsförbindelserna uppgår sammanlagt till 19 MSEK, vilket motsvarar cirka 12,8 procent av Företrädesemissionen.
Bolagets största aktieägare, Accendo Capital, har därutöver lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 129 MSEK, vilket motsvarar cirka 87,2 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans med teckningsförbindelserna är Företrädesemissionen därmed fullt säkerställd.
Bakgrund och motiv
Syftet med Företrädesemissionen är tvådelat. För det första stärker det fortsatta investeringar i industriella och internationaliseringar av Impact Coatings, vilket förstärker skalbarheten i affärsmodellen, som har varit en övergripande strategisk pelare sedan 2021. För det andra förslaget att tillvarata en växande möjlighet inom den amerikanska marknaden för gröna vätgas – i spåren av den starka kommersiella och regulatoriska utvecklingen i regionen, som omfattar skatteavdraget om 3,00 USD per kilogram gröna vätgas inom ramen för Inflation Reduction Act som trädde i kraft i augusti 2022.

Vätgas är på framfart och utvecklas till framtidens bränsle, en hörnsten i övergången till hållbara energisystem med låga koldioxidutsläpp. Utvecklingen av vätgasteknologier driver till stor del av behovet av transport, lagring och användning av grön energi. Elektrolys, metod som används för att framställa grönt vätgas från vatten, växer fram som ett nytt och tillväxtområde – särskilt i USA och Europa.

Vätgasmarknaden befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, och förväntas växa exponentiellt under det kommande decenniet. I USA förväntas marknaden för grön vätgas fördubblas till 2025 och tiodubblas till 2030. Mot denna bakgrund ser Impact Coatings en möjlighet att investera för att möta efterfrågan på beläggningslösningar för elektrolysplattor. Bolaget har ett starkt momentum i Nordamerika, efter den senaste ordern från ett ledande amerikanskt företag, som skapats en fortsatt expansion på den amerikanska marknaden.

Att stärka skalbarheten i affärsmodellen kommer också att skapa bättre förutsättningar för satsningarna på respektive huvudmarknad, då Bolaget avser investera ytterligare i Coating Services. Detta fortsätter att fortsätta utrullningen av nya Coating Services Centers.

Användning av emissionslikvid
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 148 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund kommer Bolaget att distribuera den förväntade nettolikviden enligt nedan prioriteringsordning:

Betydande investeringar i elektrolys och den snabbväxande marknaden för grönt vätgas
Expansion i Nordamerika med fokus på etablering av ett nytt Coating Services Center
Utveckling av befintliga Coating Services Centers i andra regioner
Industrialisering genom automatisering, systemlösningar, säkra komponenter och nya faciliteter
Det är styrelsens bedömning att de cirka 148 MSEK av Företrädesmissionen som omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden är tillräckligt för att enligt nuvarande affärsplan, finansiera Bolaget under den närmaste tolvmånadersperioden.

Bolagsstämma
Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande att kalla till en extra bolagsstämma som avses att hållas den 9 februari 2023 för att ändra bolagsordningens gränser för aktier och aktiekapital samt för att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesmissionen.

Budpliktsdispens
Aktiemarknadsnämnden har beviljat Accendo undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolagets tecknar sin andel i Företrädesemissionen. Aktiemarknadsnämnden har vidare beviljat Accendo undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i Företrädesmissionen, på villkor att (i) aktieägarna inför den extra bolagsstämman som ska bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesmissionen informeras om. hur stor kapital- respektive röstandel som Accendo högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel, samt att (ii) bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man. ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Accendo. Accendos kapital- respektive röstandel kan högst komma att uppgå till 43,6 procent vid fullt utnyttjande av garantiåtagandet. Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2022:57) kommer att finnas tillgänglig i sin helhet på Aktiemarknadsnämndens webbplats.

Företrädesmissionen
Den som på avstämningsdagen, vilken beräknas fastställas till den 7 mars 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Impact Coatings ärhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Teckningsrätten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya aktier. Teckningskursen är 4,80 SEK per aktie, vilket innebär att Impact Coatings kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 148 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Impact Coatings att öka med 30 877 664, från 56 609 051 till 87 486 715, och aktiekapitalet ökat med högst 3 859 708 000 SEK, från 7 076 319 SEK, från 7 076 319 SEK, från 7 076 319 SEK, från 7 076 319 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till 35 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesmissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Den preliminära tidplanen ser ut enligt följande. Sista dagen för handel i Impact Coatings aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 3 mars 2023. Aktierna handlar exklusiva rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 6 mars 2023. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med med den 9 mars 2023 till och med den 23 mars 2023. Handel i teckningsrätterna kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 mars 2023 till och med den 20 mars 2023 och handel i BTA (betald tecknad aktie ) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 mars 2023 till och med den 4 april 2023.

De fullständiga villkoren och den slutliga tidplanen för Företrädesmissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i ett prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 3 mars 2023.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Teckningsförbindelserna uppgår sammanlagt till cirka 19 MSEK, vilket motsvarar cirka 12,8 procent av Företrädesmissionen och har ingåtts av befintliga aktieägaren Accendo Capital.

Vidare har aktieägande medlemmar i styrelsen och ledning indikerat deras avsikt att teckna sina respektive andelar i Företrädesmissionen.

Bolagets största aktieägare, Accendo Capital, har därutöver lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 129 MSEK, vilket motsvarar cirka 87,2 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans med teckningsförbindelserna är Företrädesemissionen därmed fullt säkerställd.

För emissionsgarantin utgår en garantiersättning om åtta (8) procent av det garanterade beloppet i kontantersättning. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda.

Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperioden inleds. Åtaganden


Inför genomförandet av Företrädesemissionen avser samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget att ingå lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de, med vissa sedvanliga undantag, att ta sig till att inte avyttra aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

De aktieägare som lämnat teckningsförbindelser har samtidigt ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har, med vissa sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto Securities AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om tolv (12) månader efter teckningsperiodens utgång.

Indikativ tidplan

Offentliggörande av kallelse till extra bolagsstämma 9 januari 2023
Extra bolagsstämma 9 februari 2023
Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt 3 mars 2023
Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt 6 mars 2023
Beräknad dag för offentliggörande av prospekt 3 mars 2023
Avstämningsdag i Företrädesemissionen 7 mars 2023
Handel med teckningsrätter 9 mars – 20 mars 2023
Teckningsperiod 9 mars – 23 mars 2023
Handel i betald tecknad aktie (BTA) 9 mars – 4 april 2023
Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen 23 mars 2023
Rådgivare
Pareto Securities AB (”Pareto”) är Sole Manager och Bookrunner och KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen."
 
« Tillbaka