ECOMB: Mycket lovande rapport!
2015-08-27

"ECOMB: Halvårsrapport Januari-Juni 2015

◦Nettoomsättningen* för första halvåret uppgick till 2 383 TSEK (1 433 TSEK)
◦Resultatet efter finansiella poster för halvåret blev -445 TSEK (-1 495 TSEK)
◦Resultat per aktie: -0,04 SEK (-0,15 SEK)
◦Antal aktier: 11 477 886 st ( 10 002 034 st)
◦Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 4 137 TSEK (5 791 TSEK)

* I nettoomsättningen ingår per definition endast avslutade projekt- ej pågående.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Orderstocken kvartalsvis under 2013-2015

Orderstocken** ökade markant under det första halvåret och var i snitt över 10ggr högre jämfört med motsvarande period 2014.

Storaffärerna i Martinique och Lublin, med ett sammanlagt ordervärde på ca 27 MSEK, utgör grunden bakom denna stora ökning.

**Redovisningen av orderstocken baseras på ordervärden i projekten minus fakturerade belopp under resp. kvartal

Kvartalsvis jämförelse, senaste kvartalet

Q2 2015: 19641 TSEK / Q2 2014: 934 TSEK

Verksamheten under halvåret januari-juni 2015

Ekonomi

Kassan förstärktes i samband med Steg 2 i nyemissionen (inlösen av Teckningsoptionerna) och uppgick till 4,1 MSEK inkl. kortfristiga placeringar vid utgången av Q2.

De nyemitterade aktierna i bolaget är nu registrerade hos bolagsverket och antalet aktier uppgår i och med detta till totalt 11.477.886 aktier fördelade på drygt 1000 aktieägare.

Nettoomsättningen under det första halvåret ökade från 1,4 MSEK 2014 till 2,4 MSEK 2015, vilket kan tillskrivas projektavslut när det gäller ökad försäljning av reservdelar till gamla kunder och förstudier till nya kunder. Detta resulterade i en resultatförbättring på 1 MSEK jämfört med samma period föregående år. Kundfordringarna var vid periodens utgång hela 7,2 MSEK samtidigt som leverantörsskulderna låg på moderata 0,9 MSEK.

Teckningsoptioner

Lösenperioden för ECOMB TO 1 var mellan 1 april – 15 april 2015. Lösenkursen bestämdes till 2,00 kronor per ny aktie i ECOMB. Totalt utnyttjades 1 475 852 teckningsoptioner TO 1 (cirka 64 procent av samtliga TO 1), vilket innebar att ECOMB tillfördes cirka 3 MSEK, före emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK. Registreringen hos bolagsverket blev klar den 22 maj. Antalet aktier i ECOMB uppgår efter emissionen till 11 447 886 st aktier, varvid aktiekapitalet uppgår till 1 147 788,60 kronor.

Projekt

Tillverkningen av Ecotuberna till Martinique-projektet ligger i startgroparna

Projekteringsfasen i Martinique-projektet, som bl.a. omfattade detaljprojektering, konstruktion samt dokumentation, bröts ut som ett separat delprojekt och avslutades under Q2.

Med 4 Ecotuber på 2 olika nivåer i den nya biobränsleeldade pannan kommer vi att kunna sänka utsläppen av både NOx och oförbrända komponenter i rökgasen till mycket låga nivåer. Ecotube-systemet kommer att integreras med pannans övergripande styrsystem, vilket underlättar handhavandet och driften av anläggningen.

Huvudprojektet (90% = 18 MSEK) gick igång i maj och vi ligger i fas med tidplanen.

Upphandlingen av komponenter har påbörjats och tillverkningen av Ecotube-systemet hos våra svenska underleverantörer är nära förestående. Utrustningen kommer att transporteras med båt från norra Frankrike till Martinique under Q1 2016, dvs i mycket god tid före den planerade driftsättningen under Q4 2016.

Lillers först ut

Vi är i full gång med den omfattande förstudien av förbränningsprocessen till anläggningen i Lillers, ett av Tereos sockerbruk i Frankrike. Panndiagnosen, med bl.a. emissions- och temperaturmätningar, genomfördes och avrapporterades under Q2, dessa data ligger nu till grund för CFD-beräkningarna som vår tyska partner AIXProcess har gått igång med.

Tereos är den tredje största sockerproducenten i världen, störst i Frankrike och näststörst i Brasilien, man utvinner produkter som stärkelse, socker och alkohol från både rörsocker och sockerbetor. I första hand kommer anläggningarna i Europa att utrustas med teknik för renare rökgaser och pannan i Lillers står först i kön.

Rekorden i Lublin

Vi har tillsammans med vår polska partner ICS (Industrial Combustion Systems) på rekordkort tid lyckats leverera och installera Ecotube-systemet i den första av de tre koleldade pannorna i Lublin, sydöstra Polen. Det är en omfattande ombyggnad av fjärrvärmeanläggningen, med nya våningsplan för både Ecotuber och styr- och reglerskåp samt ammoniaksystemet.

Totalt kommer 3 st kolpannor att förses med Ecotuber. I projektet har Ecotube-systemets unika kombinationsmöjligheter utnyttjats - både stegvis lufttillförsel och SNCR, där agenten utgörs av utspädd ammoniak. Driftsättningen är avklarad och i dagarna startade intrimningen av pannan. De första mätresultaten indikerar rekordlåga nivåer av NOx med Ecotube-SNCR, vilket är mycket tillfredsställande och något som kan ge oss en mycket stark plattform för en kraftig expansion på den heta polska marknaden.


Marknad

Ecotube på konferenser i Polen

Polen är för tillfället vår hetaste marknad på världskartan och med de positiva erfarenheterna från projektet i Lublin i ryggen kan vi öka trycket på marknaden. Detta innebär inte bara fler kundbesök utan även presentationer på strategiskt viktiga konferenser och seminarier.

I dagsläget är vi under 2015 anmälda till inte mindre än 6 tillställningar, med start denna vecka i Rytro, sydost om Krakow. En spännande framtid står för dörren.

Intresse för nya sätt att utnyttja Ecotube på hemmaplan

Utöver insatserna i Polen är Sverige en marknad där det börjar hända saker. Med NOx-avgiftssystemet i botten har vissa pannor körts på ett inte alltför optimalt driftsätt, vilket leder till olika typer av driftproblem, t.ex. igensättningar och svåra beläggningar på pannväggar som i slutänden orsakar höga kostnader för underhåll och inte minst stillestånd.

I några av dessa fall är Ecotubernas kyleffekt i eldstaden extra intressant för kunden. Tillsammans med den ökade gasomblandningen kan eldstadstemperaturerna kontrolleras på ett helt annat sätt, samtidigt som den nyttiggjorda energin (kylvattnet från Ecotuben) är en tillgång.

Starkt offertläge

Under det första halvåret har fler skarpa offerter än någonsin tidigare lämnats, till nya kunder i Polen, Sverige, Danmark och Frankrike. Visa av erfarenheter från tidigare offerter vet vi att ledtiden till beslut kan vara lång, men detta är ändå en klar indikation på att intresset för våra produkter har ökat.


Nya produkter och patent

Uppgraderat Ecotube-system höjer kundvärdet

Ecotube-systemets grundprincip innebär att vattenkylda, dubbelmantlade och dysförsedda rör (Ecotuber) går in genom eldstadsväggar i en större panna. Via dysorna tillförs förbränningsluft, ofta i kombination med NOx-reducerande agenter (urea, ammoniak etc).

Enligt termodynamikens grundlagar gäller att ju högre temperatur och tryck man kan köra med desto högre energiutbyte och desto större kundvärde.

I vårt senaste projekt tillsammans med vår partner ICS i Polen, har vi ökat kylvattentemperaturen i Ecotuberna, från max 95°C till max 150°C. Den högre temperaturen i kombination med Ecotubens vattenvolym och systemets tänkta tryck gör att utrustningen klassificeras som en kategori 3-produkt i tryckkärlsdirektivet (PED - Pressure Equipment Directive) inom EUs regelverk. Den nya kategorin kräver att en tredje part, ett anmält organ, kontrollerar både konstruktionen och tillverkningen för att Ecotube-systemet ska kunna CE-märkas. Efter några mindre riktningsändringar är vi nu klara med CE-märkningen och utrustningen har fått certifikat för både konstruktionen och de tillverkade Ecotuberna. Den ökade temperaturen innebär ett högre kundvärde, men det har också lett till högre kvalitet och spårbarhet i tillverkningen av framtida Ecotuber. Vi är övertygade om att erfarenheten och arbetet som vi lagt ner öppnar upp för fler, liknande affärer i framtiden.

Flygande start med ny eldstadskamera

Vi har sedan lång tid tillbaks använt vår egenutvecklade eldstadskamera, främst under panndiagnoser. Videokameran har varit ett universalverktyg och i princip helt oumbärlig för oss. Många kunder har därför velat köpa kameran, något som vi hittills avböjt. Nu har vi sjösatt en plan där det ingår ett serviceerbjudande om förbränningsteknik/driftövervakning tillsammans med kameran, ett paket som vi på sikt tror kan utvecklas till en ny nisch för ECOMB.

I dagarna har vi fått en beställning på enbart den nya kameran, som kommer att installeras hos en kund under Q4.


Rekryteringsplan i ECOMB

Medeltalet anställda i ECOMB, omräknat till heltidstjänster, uppgick under det första halvåret till 4 (3) personer. Utöver dessa 4 var 1 person engagerade på konsultbasis från kontoret i Södertälje. Planen är att på kort sikt utöka personalstyrkan med minst en person, bas i Sverige.


Nytt i styrelsen

Martin Ridderheim valdes på årsstämman in som ny ordinarie styrelseledamot.

Martin är 57 år och utbildad civilekonom. Han har en gedigen erfarenhet inom vår bransch, främst i ledande positioner inom Metso/Valmet-koncernen. Arbetsfältet har sträckt sig över hela världen, med visst fokus på Asien och Australien, vilket resulterat i ett stort kontaktnät.

Samtidigt med välkomnandet av Martin ber vi att få framföra ett stort tack till Monica Svenner för hennes 4 år i styrelsen och önskar henne lycka till med nya uppdrag i framtiden."
 
« Tillbaka