Precomp Solutions: Bra rapport!
2015-08-18

"Första halvåret 2015 i sammandrag

· Nettoomsättningen för första halvåret var 79,3 Mkr (80,9)
· Rörelseresultatet för årets första sex månader uppgick till +3,0 Mkr (+2,6).
· Resultatet efter skatt uppgick till +2,0 Mkr (+1,6)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,0 Mkr (5,6)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Starkt andra kvartal med fortsatta effektiviseringsvinster i den bulgariska verksamheten

Efter en dämpad inledning av året ökade utnyttjandegraden under årets andra kvartal och omsättningen uppgick till 42,4 Mkr (39,8 Mkr). För det första halvåret uppgick omsättningen till 79,3 Mkr (80.9 Mkr), vilket var i paritet med föregående år. Som en direkt följd av den ökande utnyttjandegraden i andra kvartalet ökade rörelseresultatet starkt och uppgick till 1,9 Mkr (1,1 Mkr). Fortsatta effektiviseringar vid företagets bulgariska fabrik ligger bakom resultatförbättringen, liksom en produktionsallokering av vissa mantidsintensiva operationer från den svenska till den bulgariska fabriken.

Intern uppstart av ett nytt stort projekt gjordes under andra kvartalet och de första leveranserna gick iväg till kund med gott utfall. Projektet är ca ett år försenat och kunden planerar därför snabb upprampning under andra halvåret. Av denna anledning har interna lager av berört råmaterial och färdiga detaljer byggts upp under kvartalet, vilka påverkar balansomslutningen med ca 2,0 Mkr.

Förra årets kraftiga införsäljning av nya projekt har inneburit att verktygsavdelningen har varit fullbelagd hela första halvåret och kommer fortsatt att vara så under större delen av tredje kvartalet. Likaså är projektorganisationen fullbelagd med införandet av alla projekt. Bolaget har därför varit mycket selektiva vid årets införsäljning och framförallt tillsett att bolagets befintliga kunder har givits prioritet. Trots detta stannar första halvårets införsäljning på ca 5 Mkr i verktyg och ca 12 Mkr/år i detaljtillverkning, där separata pressmeddelanden gått ut för de två största affärerna.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015

I april fick bolaget order på 9 stycken finklippta komponenter till en global systemleverantör inom lastbilsindustrin. Ordervärdet för verktygspaketet uppgår till cirka 2,1 Mkr. Ordervärdet för detaljproduktionen uppgår till cirka 5,0 Mkr/år vid fulltaktsproduktion, med beräknad produktionsstart Q4 2015.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

En av Europas främsta finklippningsspecialister har rekryterats till en nyinrättad tjänst som affärsutvecklingschef. Bolaget gör med denna rekrytering en offensiv och långsiktig satsning att nå en ledande ställning i Europa inom kostnadseffektiv produktion av precisionskomponenter."
 
« Tillbaka