Novotek: Bra rapport!
2015-08-06

"Halvårsrapport januari – juni 2015
• Orderingången uppgick till 109,8 (95,5) MSEK, varav 63,3 (47,9) under andra kvartalet.
• Rörelseintäkterna uppgick till 108,3 (102,8) MSEK, varav 58,1 (52,7) under andra kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 7,4 (7,6) MSEK, varav 5,5 (2,9) under andra kvartalet.
• Resultatet efter skatt uppgick till 5,6 (5,9) MSEK, varav 3,9 (2,3) under andra kvartalet.
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,5 (0,5) kronor, varav 0,3 (0,2) under andra kvartalet.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,9 (12,5) MSEK, varav -1,3 (6,8) under andra kvartalet.

MARKNADSLÄGET
Under andra kvartalet var efterfrågan från oljeindustrin och på lösningar för produktionsplanläggning fortsatt svag. För övriga områden var situationen stabil jämfört med avslutningen av första kvartalet. Dock avgjordes ett par större senarelagda affärer i Novoteks favör. Flera av dessa affärer var förväntade i första kvartalet.

STRATEGISKA OCH VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
Under kvartalet började Novotekgruppen distribuera Auvesys mjukvaror
för konfigurationsstyrning och versionskontroll och en första order kom i början av juli, vilket visade att behoven för denna typ av mjukvara var betydande. En större order tecknades under andra kvartalet på ett komplett
produktionsstyrningssystem till en kund i Belgien, innehållandes alla
delar för att kunna kontrollera produktionsflödet.

UTSIKTER
Den generella osäkerheten i marknaden har minskat något.
Efterfrågan från oljeindustrin och på lösningar för produktionsplanläggning
bedöms även framöver vara svag. Arbetet med att förstärka erbjudandena fortsätter för att Novotek skall kunna fortsätta vinna nya kunder."

 
« Tillbaka