Lagercrantz: Stark rapport!
2015-07-17

"Delårsrapport 2015/16 Q1

1 april – 30 juni 2015

* Nettoomsättningen ökade med 16 % till 788 MSEK (677).
* Försäljningsmixen har fortsatt gått mot en ökad andel egna produkter, som nu utgör drygt 40% av koncernens omsättning, mot drygt 30% samma period föregående år.
* Rörelseresultatet ökade med 23 % till 79 MSEK (64), vilket innebar en rörelsemarginal om 10,0 % (9,5).
* Resultat efter finansiella poster ökade med 25 % till 76 MSEK (61).
* Resultat efter skatt ökade med 23 % till 58 MSEK (47).
* Resultat per aktie efter utspädning uppgick för kvartalet till 2,55 SEK (2,07) och för den rullande tolvmånadersperioden till 9,46 SEK, att jämföra med 8,96 SEK för räkenskapsåret 2014/15.
* Avkastning på eget kapital uppgick till 23 % (23). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 41 % jämfört med 44 % vid kvartalets början.
* Årsstämma hålls den 25 augusti 2015, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter i Stockholm.
* Styrelsen avser att i kallelsen till årsstämman föreslå bl.a. beslut om split 3:1 och en höjning av utdelningen till 4,50 SEK (4,00) per aktie."
 
« Tillbaka