ECOMB: Mycket lovande kvartalsrapport!
2015-05-27

"Perioden januari-mars 2015

◦Nettoomsättningen januari-mars exkl. förändring av PIA uppgick till 42 TSEK (14 TSEK)
◦Intäkter under januari- mars inkl. förändring av PIA uppgick till 789 TSEK (868 TSEK)
◦Resultatet efter finansiella poster -713 TSEK (-970 TSEK)
◦Resultat per aktie -0,07 SEK (-0,18 SEK)
◦Antal aktier: 10 002 034 st (5 416 814 st)
◦Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 2 861 TSEK (307 TSEK)


Orderstocken kvartalsvis

Orderstockens ökning från 1,5 till 26 MSEK under de senaste två kvartalen kan hänföras till våra stororder från AC Boilers till Martinique (20 MSEK) och från Megatem i Lublin (6 MSEK). Storaffärerna kompletterades med en större förstudie till ett franskt sockerbruk (1 MSEK) i mars. Orderstocken utgör återstående att fakturera.

Verksamheten under Q1
Uppstarten av två stora projekt har satt press på både interna och externa resurser, där våra internationella partners i Frankrike och Polen jobbat för högtryck under det första kvartalet. Alla medarbetare har varit utomordentligt engagerade och stimulerats av dessa projekt. Stämningen har faktiskt präglats lite av pionjärsanda i och med att det är första projektet till en ny panna och första projektet i Polen - mycket glädjande!

Men parallellt har vi även på marknadssidan kunnat hålla ett högt tempo, som resulterat i nya panndiagnoser och en första framgångsrik besöksturné i Sverige tillsammans med franska Cometal för vårt nya område pannservice.

Projekteringen för Martinique avslutad
Byggherren ALBIOMA och vår kund AC Boilers (f.d. Ansaldo Caldaie) valde att bryta ut den första fasen - projekteringen - som ett separat projekt, vilket utgjorde 10% (ca 2 MSEK) av Martinique-projektets totala ordervärde (ca 20 MSEK). Projekteringsfasen inleddes i januari och omfattade bl.a. detaljprojektering, konstruktion samt dokumentation och kommer att avslutas enligt tidplan under Q2.
Huvudprojektet (90% = ca 18 MSEK) startades upp i maj. Upphandling av komponenter och tillverkning av Ecotube-systemet kommer inte påbörjas förrän efter sommaren.
I kontraktet med italienska AC Boilers ingår bankgarantier i form av dels en Leveransgaranti (Performance Bond) och dels en Garanti för ansvarstiden (Warranty Bond), där vi via banken fått preliminärt klartecken från Exportkreditnämnden(EKN) om en väsentlig riskavtäckning. EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering, affärer där dylika åtaganden är vanligt förekommande.

Nya kunder ställer hårdare krav på kvalitetsdokumentation
1993 tillverkades den första Ecotuben, en vattenkyld lans med syfte att tillföra förbränningsluft och kraftig turbulens i fastbränsleeldade pannor. Under de närmast följande åren utvecklades Ecotuben på flera punkter, t.ex. förbättrad miljöprestanda och olika undersystem för ökad drift- och personsäkerhet. Tillsammans med underleverantörer och kunder arbetade vi fram metoder och rutiner för tillverkning som idag innebär att vi har en unik och mogen produkt med mycket bra prestanda, hög tillgänglighet (ca 99%) och låga underhållskostnader. Det har varit ett kvalitetsarbete som drivits av oss med stor hjälp av kunder och underleverantörer. Under det senaste året har vi fått nya kunder i Polen och Italien som ställer delvis nya krav på arbetsprocessen. Dokumentation och specifikationer ska vara klara ännu tidigare i processen och spårbarheten ska öka, vilket innebär en anpassning mot kvalitetssystemet ISO 9001. En certifiering enligt ISO 9001 eller motsvarande är inget självändamål och inte något som våra kunder kräver, det viktigaste är att ha ett levande system som ständigt uppdateras och som är specifikt anpassat till ECOMBs verksamhet.

Genombrottet i Polen
Under ett hårt och målmedvetet arbete i höstas presenterade vi två skarpa offerter till slutkunder i Polen. Den första kom vi tvåa på - den andra vann vi i februari.
Affären är värd ca 6 MSEK för ECOMB, ett projekt där vi är underleverantör till vår polska partner ICS (Industrial Combustion Systems). Detta innebär ett stort genombrott på den mycket lovande polska marknaden av kolpannor, den första referensanläggningen på varje enskild ny marknad är ofta svårast att få hem.
Megatems kolpannor i Lublin, i sydöstra Polen, kommer att utrustas med Ecotuber samt ett gemensamt SNCR-system, där agenten utgörs av en ammoniak-vattenblandning.
De nya kraven för CO och NOx inom IED (Industrial Emission Directives) är drivkraften bakom affären.
Vi har under det senaste året genomfört två panndiagnoser, där vi analyserat förbränningsförloppet med hjälp av vår videokamera, gasanalyser mm. Tillsammans med CFD-beräkningar av ICS har bästa möjliga placeringar av Ecotuberna kunnat fastställas.
Projekteringsfasen för den första pannan är avklarad och tillverkningen har redan kommit igång. Samarbetet med ICS har fungerat utmärkt och vi har bara lovord att säga om vår samarbetspartners kompetenta och entusiastiska team av unga och hungriga ingenjörer från Poznan.

Franskt sockerbruk måste minska utsläppen
ECOMB fick i mars en beställning på en omfattande förstudie till ett sockerbruk i Frankrike. Pannan körs kampanjvis, som på många andra sockerbruk i världen, dvs ångproduktionen styrs inte av väderleken utan av behovet i sockerfabriken för tillverkningen av socker, sirap och etanol. De olika produktionsprocesserna kräver olika ångflöden, vilket medför att den koleldade pannan måste köras periodvis på antingen höga eller låga laster, där låglastdriften är särskild problematisk med förhöjda utsläpp av både NOx och CO.
Förstudiens syfte är att kartlägga dessa problematiska driftfall både genom mätningar (videofilmningar, temperaturmätningar etc) och CFD(Computational Fluid Dynamics)- beräkningar där en Ecotube-installation simuleras. Affären är, beroende på antalet beräkningsfall, värd upp till 1 MSEK och projektet kommer att genomföras under Q2 och Q3 i år.

Händelser efter periodens utgång

Lösen av Ecombs teckningsoptioner
Lösenperioden för ECOMB TO 1 var mellan 1 april – 15 april 2015. Lösenkursen bestämdes till 2,00 kronor per ny aktie i ECOMB. Totalt utnyttjades 1 475 852 teckningsoptioner TO 1 (cirka 64 procent av samtliga TO 1), vilket innebar att ECOMB tillfördes cirka 3 MSEK, före emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK. Registreringen hos bolagsverket blev klar den 22 maj. De nya aktierna bokförs som ECOMB IA tills att Euroclear växlat IA mot aktier. Växling av IA kommer ske vid månadsskiftet maj/juni och de nya aktierna kommer att finnas på resp. VP-konto/depå den 2 juni 2015. Efter registreringen kommer ECOMB att ha 11 447 886 aktier, varvid aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 147 788,60 kronor.

Panndiagnoser i Sverige
Under våren har panndiagnoser genomförts på 3 olika anläggningar i Mellansverige. Kunderna har haft helt olika intressen och mål med sina fastbränslepannor, från traditionell NOx-reduktion till att kyla rökgaserna och ta ut mer effekt samt minska oförbränt (CO och stoft). Vi ser ett ökat intresse från marknaden att utnyttja Ecotube-systemets flexibilitet och inte bara för det hittills vanligast förekommenade ändamålet - NOx-reduktion. Detta ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi att vidareutveckla vår bas och erbjuda marknaden en bredare produktportfölj.

Stor reservdelsorder från Paris
ECOMB har fått en beställning från Paris, en av de större reservdelsorderna genom tiderna. Fjärrvärmeanläggningen i centrala Paris ägs av CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) och Ecotube-systemet installerades i de båda koleldade pannorna 2008 resp. 2009. Pannorna, vardera på hela 270 MW (1/4 kärnkraftverk) eldas idag med stybbkol, men kommer succesivt att konverteras till biobränsleeldning. Ecotubernas storlek, i synnerhet längden, är till viss del alltid proportionell mot pannornas storlek och här installerades de längsta Ecotuber vi hittills tillverkat – 9,3m långa. Ordervärdet uppgår totalt till ca 1,2 MSEK och leveransen kommer att ske under hösten i år."
 
« Tillbaka