Novotek: Godkänd rapport
2015-05-06

"Delårsrapport januari – mars 2015
* Orderingången uppgick till 46,5 (47,6) MSEK.
* Rörelseintäkterna uppgick till 50,2 (50,1) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 1,9 (4,7) MSEK.
* Resultatet efter skatt uppgick till 1,7 (3,6) MSEK.
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,2 (0,3) kronor.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,2 (5,7) MSEK.

Marknadsläge

Under första kvartalet var efterfrågan från oljeindustrin och för lösningar för produktionsplanläggning svag. För övriga produktområden följdes en svag inledning av kvartalet av en återhämtning under mars månad.

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet

Åtgärder har satts in och effektiviseringar har gjorts för att kompensera för de nedgångar som setts och för att vända trenden inom de områden som är under press.

Under kvartalet har nya mjukvaruerbjudanden utvärderats och under slutet av kvartalet började Novotekgruppen distribuera Auvesys mjukvaror för konfigurationsstyrning och versionskontroll. Dessa är ett bra komplement till den portfölj som Novotek redan har och kommer att passa väl in hos många av Novoteks kunder. Marknadsföringsaktiviteter kommer att inledas under andra kvartalet och fortgå under resten av året.

Utsikter

Osäkerheten i marknaden kvarstår och kan sägas ha tilltagit under kvartalet eftersom trenden varierar kraftigt mellan länder, lösningar och industrier. Arbetet med att vässa erbjudandena fortsätter för att Novotek skall kunna fortsätta vinna nya kunder."
 
« Tillbaka