Lagercrantz: Stark rapport!
2015-05-07

"Bokslutskommuniké 2014/15

1 april 2014 – 31 mars 2015 (12 månader)

· Nettoomsättningen för 2014/15 ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara enheter.
· Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 276 MSEK (242), vilket innebar en rörelsemarginal om 9,7 procent (9,5).
· Resultat efter finansiella poster ökade med 15 procent till 265 MSEK (230).
· Resultat efter skatt uppgick till 203 MSEK (177). Resultat per aktie efter utspädning ökade med 15 procent och uppgick till 8,96 SEK (7,81).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 16 procent och uppgick till 268 MSEK (231) motsvarande 11,83 SEK (10,19) per aktie efter utspädning.
· Avkastning på eget kapital uppgick till 24 procent (24). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 44 procent jämfört med 43 procent vid räkenskapsårets början.
· Under räkenskapsåret 2014/15 har fem förvärv genomförts, med en sammanlagd årlig omsättning om ca 165 MSEK. Efter periodens slut förvärvades Cue Dee, med en årlig omsättning om ca 180 MSEK.
· Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 4,50 SEK (4,00) per aktie.

1 januari – 31 mars 2015 (fjärde kvartalet)

· Nettoomsättningen för kvartal fyra ökade med 13 procent till 784 MSEK (694), vilket innehåller en organisk tillväxt om 5 procent mätt i lokal valuta.
· Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 78 MSEK (67), vilket innebar en rörelsemarginal om 10,0 procent (9,7).
· Resultat efter finansiella poster ökade med 17 procent till 74 MSEK (63) och resultat efter skatt uppgick till 56 MSEK (49)."
 
« Tillbaka