Precomp Solutions: Bra bokslutsrapport!
2015-03-03

"Precomp Solutions BOKSLUTSRAPPORT 2014

Perioden januari - december 2014 i sammandrag
· Nettoomsättningen för 2014 var 151,3 Mkr (138,1)
· Rörelseresultatet för året uppgick till +2,3 Mkr (-7,5)
· Resultatet efter skatt uppgick till +0,3 Mkr (-9,6)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,0 Mkr (-5,6)
· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2014

Fjärde kvartalet 2014 i sammandrag
· Nettoomsättningen för perioden oktober - december uppgick till 38,8 Mkr (37,3)
· Rörelseresultatet för årets fjärde kvartal uppgick till 0,1 Mkr (-2,9)
· Resultatet efter skatt uppgick till -0,4 Mkr (-3,8)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Årets införsäljning av nya projekt är näst högst i bolagets historia

Bolagets omsättning för helåret 2014 uppgår till 151,3 Mkr (138,1 Mkr), vilket är en ökning med drygt 13 Mkr mot föregående år, motsvarande en omsättningstillväxt på ca 10%. Rörelseresultatet ökade med nästan samma belopp, 10,2 Mkr, och är ett kraftfullt bevis på flertalet lyckosamma kostnadsreducerade åtgärder som har initierats under senare år. Det är likaså ett bevis på en lyckosam turn-around av bolaget, där förtroende från gamla och nya kunder har förstärkts eftersom turn-arounden är genomförd utan att prisförändringar gjorts i strid med ingångna avtal.

Den grundläggande verksamheten fortsätter att generera ett klart positivt kassaflöde, dock medför omsättningsökningen samt uppstart av nya projekt ett behov av ökat rörelsekapital, vilket resulterar i att kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret landar på -3,0 Mkr. Bolaget bedöms dock ha tillräckligt finansiellt utrymme för fortsatt organisk tillväxt.

Den positiva inledningen på 2014 förbyttes dessvärre i ett något svagare andra halvår än prognostiserat, vilket sammanföll med den upptrappande oron i Europa. Vi ser i våra kunders leveransplaner att den dämpade efterfrågan sträcker sig en bit in i första halvåret för att sedan öka och att för helåret generellt vara högre än 2014 års efterfrågan.

Bolaget byggde upp ett bra momentum i införsäljning av nya projekt under andra halvåret, med ett antal betydande affärer till välkända kunder såsom Autoliv, Husqvarna och ABB. När året summerades kunde vi glädjande dra slutsatsen att 2014 är det näst bästa i bolagets historia, vad gäller införsäljning av nya projekt, exklusive ordern från Autoliv med konfidentiellt ordervärde. Exklusive ordern från Autoliv uppgick årets införsäljning av detaljproduktion till 28,8 Mkr/år vid fulltaktsproduktion, där serieproduktion startas under 2015 i merparten av fallen, med något till några års upprampning till full produktionstakt. Det är också vår bedömning att detta momentum fortsätter in i första halvåret 2015 då bolaget har långt gångna diskussioner i flertalet kundförfrågningar. Glädjande är också att av förra årets införsäljning svarade kunder utanför fordonsindustrin för mer än hälften.

Omstruktureringen av den bulgariska fabriken, vilken påbörjades efter att den nya fabrikschefen tillträdde efter semestern, fortgår enligt plan. Effektiviteten har ökats avsevärt samtidigt som selektiva nyanställningar har skett för att möta den kraftigt ökande produktionen under de kommande åren.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2014

Bolaget tog i inledningen av fjärde kvartalet två strategiskt och ekonomiskt mycket betydelsefulla ordrar. Dels slöts ett avtal med ABB om tillverkning av nästa generations kontaktorer, dels med en global tillverkare av värmeväxlare. Ordrarna stärker kraftigt försäljningen till kunder utanför fordonsindustrin och ger härmed bolaget en bättre försäljningsmix med minskad affärsrisk."
 
« Tillbaka