PartnerTech: Svag bokslutsrapport
2015-02-17

"Stark efterfrågan och positivt kassaflöde i ett turbulent kvartal

I fjärde kvartalet ökade omsättningen med 7% jämfört med motsvarande period
2013. Sekventiellt har det justerade rörelseresultatet förbättrats och uppgick
till 1,5 MSEK i kvartalet. Rörelseresultatet inom Systems Integration och
Electronics uppgick sammantaget till 21 MSEK för kvartalet och 71 MSEK för
helåret. Elektronikverksamheten uppvisar en fortsatt ökad efterfrågan men
framflyttade volymer sent i kvartalet fick negativa konsekvenser för både
lönsamhet och kapitalbindning. Inom Systems Integration har vi sett en ökad
efterfrågan från kunder i kvartalet, vilket har lett till ökad lageruppbyggnad
för att möta det växande kundbehovet. Aktiviteten inom försvarsindustrin
fortsätter att öka men planerade volymer i fjärde kvartalet har flyttats in i
2015. Omstruktureringsprogrammet i Metal Precision fortsätter in i första
kvartalet 2015. Efter genomförandet av beslutade åtgärder är det min bedömning
att vi skapar en mer flexibel och affärsmässigt sund verksamhet med goda
förutsättningar för lönsamhet på väsentligt lägre affärsvolymer än tidigare.
Trots att resultatutvecklingen i kvartalet har varit svag innebär ett ökat
behov främst från CleanTech kunder inom Systems Integration samt en stigande
efterfrågan inom Electronics goda möjligheter för 2015. På kort sikt är
utvecklingen inom olje- och gasindustrin utmanande men industrins behov att
förändra försörjningsstrukturen kvarstår, vilket utgör en möjlighet för
PartnerTech.

Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef


Fjärde kvartalet 2014

-- Nettoomsättningen uppgick till 621 MSEK (582)
-- Justerat rörelseresultat uppgick till 1,5 MSEK (10)*
-- Resultatet efter skatt uppgick till -15 MSEK (1)
-- Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -1,21 SEK (0,07)
-- Kassaflödet efter investeringar uppgick till 13 MSEK (97)

Helåret 2014

-- Nettoomsättningen uppgick till 2 239 MSEK (2 237)
-- Justerat rörelseresultat uppgick till -12 MSEK (32)*
-- Resultatet efter skatt uppgick till -55 MSEK (7)
-- Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -4,33 SEK (0,53)
-- Kassaflödet efter investeringar uppgick till -70 MSEK (47)
-- Soliditeten uppgick vid periodens slut till 32 procent (40)
-- Styrelsen föreslår ingen (0,50) utdelning för räkenskapsåret 2014

*Justerat rörelseresultat, definieras som rörelseresultat exklusive
jämförelsestörande poster"
 
« Tillbaka