Pilum: Svag bokslutsrapport
2015-02-19

"Sammanfattning av perioden januari - december 2014

Nettoomsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 128,4 (138,0) Mkr.
Rörelseresultat (EBIT) för kvarvarande verksamheter uppgick till -16,3 (3,9) Mkr.
Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -17,0 (3,0) Mkr.
Resultat efter skatt för koncernen, inklusive avyttrade verksamheter, uppgick till -22,7 (-3,3) Mkr.
Resultatet påverkas med -13 Mkr för resultat från avyttrad verksamhet, engångskostnader och kostnaden för nedskrivningar av samtliga fordringar relaterade till konkursen i WTC - Macro Polyproject AB. Bolaget var tidigare dotterbolag till Pilum och försäljningen slutfördes i februari 2014. Den nya ägaren begärde bolaget i konkurs i maj 2014.
Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -4,38 (1,48) kr.
I februari avslutade Pilum framgångsrikt en nyemission som tillförde bolaget 21 Mkr, före emissionskostnader.
Ny marknadsorganisation har etablerats för Pilum Envipower. Den är uppdelad i tre regioner där chefen för varje region har fått ett tydligt resultat- och marknadsansvar. Vi har också förstärkt koncernens gemensamma säljteam med en erfaren teknisk säljare. Vi ser förbättrade förutsättningar på marknaden med ett växande antal offertförfrågningar.
Strategisk order avseende en stor sinterfilteranläggning till SSABs masugn i Luleå uppgående till totalt ca 72 Mkr. Den nya filteranläggningen kommer innebära minskade utsläpp från masugnen i kombination med en renare luft i tapphallen. Detta teknikval, som Pilum Industrifilter erbjuder, sätter en ny utsläppsstandard inom stålindustrin såväl nationellt som internationellt.
Roy Jonebrant, CFO för koncernen, utsågs i juli till vice VD i moderbolaget Pilum AB med fortsatt ansvar för koncernens ekonomi och bolagsadministration.
Gemensam ledningsgrupp utsågs i juli för dotterbolagen Pilum Industrifilter AB och Pilum Envipower AB.
Minskning av aktiekapital och sammanläggning av aktier, enligt beslut på årsstämma i maj 2014, registrerades 30 september med avstämningsdag 2 oktober.

Sammanfattning perioden oktober - december 2014

Nettoomsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 39,3 (27,5) Mkr.
Rörelseresultat (EBIT) för kvarvarande verksamheter uppgick till -4,0 (-0,6) Mkr.
Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -4,3 (-0,9) Mkr.
Resultat efter skatt för koncernen, inklusive avyttrade verksamheter, uppgick till -4,3 (-1,2) Mkr.
Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -1,02 (-0,45) kr.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
Tilläggsorder från SSAB om 3,8 Mkr avseende el- och kraftkomponenter.
Beslut om etablering i Östergötland med platskontor i Norrköping.
Montage av fartstyrd fläkt i en ny vindtunnel för Mittuniversitetets campus i Å Östersund. Tunneln ska användas till idrottsforskning och tester för sport- och friluftsprodukter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Sydskånes Avfalls AB (SYSAV) har tecknat ramavtal för ett år, som kan förlängas årsvis upp till ytterligare tre år, med Pilum Envipower för underhåll och service på pannor och kringutrustning. Beräknat ordervärde ca 2 mkr per år.
I början av 2015 har ett flertal nya serviceavtal tecknats med bolag inom kraft- värmesektorn sammanlagt uppgående till ca 10 mkr.
Pilum slutförde i början av 2014 en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningsperioden för anmälan om nyteckning av aktier Pilum med stöd av teckningsoptioner, TO:2, löpte under perioden 21 januari - 3 februari 2015. För teckning av en nyemitterad aktie erfordrades 100 teckningsoptioner. Teckningskursen uppgick till 12,0 SEK per aktie. Totalt tecknades 2.832 aktier.
Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att besluta om nyemission.

Kommentar av VD Christian Baarlid
Det nya industriutsläppsdirektivet inom EU innebär successivt skärpta utsläppskrav för en lång rad olika branscher. Dessa nya utsläppskrav tillsammans med industrins egen strävan efter att bedriva en hållbar verksamhet skapar en växande marknad som gynnar Pilums samlade verksamheter. Vår ambition och mål är att på bästa sätt dra nytta av dessa stora tillväxtmöjligheter i första hand på den nordiska marknaden.

Ett viktigt fokusområde under 2014 har varit att utveckla organisationen till att bli betydligt mer marknadsorienterad och i alla led mer affärsmässig. Detta för att ta till vara de affärsmöjligheter som vi ser växa fram. Mycket resurser har därför lagts på kund- och marknadsbearbetning.

Under hösten etablerades, som ett led i vår marknadsutveckling inom serviceområdet med mål att erbjuda en rikstäckande service med lokal närvaro, en ny marknadsorganisation för vårt servicebolag Pilum Envipower. Verksamheten inom Pilum Envipower är numer uppdelad i tre regioner, Syd, Mitt och Nord, där varje region har fått ett tydligt marknads- och tillika resultatansvar. Den genomförda förändringen har redan inneburit betydande framgångar på marknaden med en god tillväxt och tillika marginal.

Vi har under året förstärkt koncernens totala organisation med ytterligare medarbetare för att öka vår närvaro ute hos kund.

För att bättre kunna samordna och dra fördel av koncernens totala resurser bildades under sommaren en gemensam ledningsgrupp för dotterbolagen Pilum Industrifilter och Pilum Envipower. Samtliga stödfunktioner till dotterbolagen har samordnats för att möjliggöra en effektivare resursanvändning.

Vad gäller resultatet för helåret redovisar vi en lägre omsättning jämfört med föregående år. Det beror framförallt på att vi haft en lägre omsättning inom Pilum Industrifilter. Resultatet för helåret belastas av de engångskostnader om 13 Mkr som redovisades för årets första sex månader.

I juli tecknade Pilum Industrifilter en stor order på en sinterfilteranläggning till SSAB i Luleå. Den vunna ordern togs hem mycket tack vare bolagets goda processkunnande i kombination med ett gott samarbete med filterproducenten Herding GmbH Filtertechnik i Tyskland. Det totala ordervärdet uppgår till 71,8 Mkr, inklusive tilläggsorder i oktober på 3,8 Mkr, vilket kommer lyfta våra intäkter under första halvåret 2015.

SSAB-ordern är extra intressant kopplat till industriutsläppsdirektivet eftersom den sätter en ny utsläppsstandard för stålindustrin såväl nationellt som internationellt. Anläggningen som bygger på en sinterfilterteknik som kommer att klara en utsläppsgräns på 2mg/Nm3, vilket kan jämföras med att dagens tillståndskrav på 5 mg/Nm3. Ordern visar också på en tydlig förändring vad gäller industrins vilja att välja en modern och driftsäker teknik för att minska sina utsläpp. Vi märker tack vare den vunna ordern av ett växande intresse i form av förfrågningar runt sinterfiltertekniken.

Koncernens strategi sedan 2012 att fokusera vår samlade verksamhet på projekt, service och anläggningar/system inom rökgasrening och stoftavskiljning ligger fast. Pilum står idag rustat för att utveckla verksamheten inom dotterbolagen med en lönsam tillväxt. Vi ser idag en växande nationell och internationell marknad vilket gör att jag ser med tillförsikt på framtiden."
 
« Tillbaka