Novotek: Bra rapport!
2015-02-10

"Bokslutskommuniké januari – december

* Orderingången uppgick till 211,9 (203,8) MSEK, varav 73,6 (76,9) under fjärde kvartalet
* Rörelseintäkterna uppgick till 221,5 (195,9) MSEK, varav 68,0 (60,1) under fjärde kvartalet
* Rörelseresultatet uppgick till 16,8 (13,8) MSEK, varav 6,6 (7,2) under fjärde kvartalet
* Resultatet efter skatt uppgick till 13,8 (10,2) MSEK, varav 5,7 (5,4) under fjärde kvartalet
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 1,3 (0,9) kronor, varav 0,5 (0,5) under fjärde kvartalet
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21,2 (14,3), vilket motsvarar 2,0 (1,3) per aktie
* Styrelsen föreslår en utdelning för 2014 om 1,0 (1,0) kronor per aktie

Marknadsläge

Hela 2014 präglades av osäkerhet och många kundprojekt senare­lades och detta var speciellt märkbart under andra och tredje kvartalet. Under slutet av året skedde en förbättring och avslutningen på året var god, framförallt med avseende på befintliga kunder inom automationsområdet.

Strategiska och viktiga händelser under året

Under 2014 har Novotek fortsatt att utveckla sina lösningar inom hantering av arbetsflöden och så kallad BPM (Business Process Management). Detta resulterade i att Novotek vann juryns pris för innovativa automationslösningar på Nordens största automationsmässa, Scanautomatik, under början av oktober. Det som fick juryn att slutligen falla för Novoteks lösning var det innovativa sättet att använda Google Glass, en så kallad wearable, som gör det möjligt för användare att på ett enkelt och naturligt sätt arbeta med arbetsinstruktioner utan att behöva flytta fokus från uppgiften. Lösningen bygger på GEs Proficy Workflow och Google Glass, i vilka arbetsinstruktionernas olika moment presenteras i skärmen i Google Glass. Denna lösning har rönt global uppmärksamhet och Novotek har bland annat visat upp den på GE event i USA.

Novotek har även under året fortsatt renodlingen mot produkter och lösningar. Ett par nya produkterbjudanden har utvärderats och kommer succesivt att testas i några länder för att sedan tas upp på alla marknader som Novotek verkar på.

Utsikter

Osäkerheten i marknaden kvarstår men positiva signaler kan skönjas på alla branscher med undantag av oljeindustrin. Arbetet med att vässa erbjudandena fortsätter för att Novotek skall kunna fortsätta vinna nya kunder."
 
« Tillbaka