Lagercrantz: Stark rapport!
2015-01-29

"Delårsrapport 2014/15 Q3

Tredje kvartalet (1 oktober – 31 december 2014)
* Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 733 MSEK (663). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +4 procent för jämförbara enheter.
* Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 71 MSEK (63), vilket innebar en rörelsemarginal om 9,7 procent (9,5). Resultatförbättringen förklaras dels av förvärvade enheter, dels av en god utveckling inom koncernens produktbolag.
* Resultat efter finansiella poster ökade med 15 procent till 69 MSEK (60).
* Resultat efter skatt ökade med 15 procent till 54 MSEK (47). Resultat per aktie efter utspädning för tolvmånadersperioden som slutar 31 december 2014 uppgick till 8,66 SEK (7,81 SEK för räkenskapsåret 2013/14).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten för tolvmånadersperioden som slutar 31 december 2014 uppgick till 212 MSEK (211) motsvarande 9,37 SEK (9,32) per aktie.
* Avkastning på eget kapital för tolvmånadersperioden som slutar 31 december 2014 uppgick till 24 procent (24). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 45 procent jämfört med 43 procent vid räkenskapsårets början.
* Under kvartalet förvärvades Precimeter Control AB, med en årlig omsättning om ca 30 MSEK. Bolaget ingår i division Communications från och med oktober 2014.

Nio månader (1 april – 31 december 2014)
* Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 11 procent till 2 062 MSEK (1 851), vilket innehåller en organisk tillväxt om +5 procent mätt i lokal valuta.
* Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 198 MSEK (175), vilket innebar en rörelsemarginal om 9,6 procent (9,5).
* Resultat efter finansiella poster ökade med 14 procent till 191 MSEK (167).
* Resultat efter skatt ökade med 15 procent till 147 MSEK (128).

Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka