ECOMB: Rapport
2014-11-27

"ECOMB: Kvartalsredogörelse juli-september 2014

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande delårsrapport för det tredje kvartalet 2014;

Tredje kvartalet
• Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 14 TSEK (450 TSEK )
• Resultatet efter finansiella poster - 944 TSEK ( -619 TSEK )

Perioden januari-september 2014
• Nettoomsättningen januari-september uppgick till 1 447 TSEK (636 TSEK)
• Resultatet efter finansiella poster -2 439 TSEK (-2 503 TSEK)
• Resultat per aktie: -0,24 SEK (-0,46 SEK)
• Antal aktier: 10 002 034 st ( 5 416 814 st)
• Likvida medel vid periodens utgång 4 890 TSEK (379 TSEK)

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år


Orderstocken för Q3 låg på ungefär samma nivå som tidigare kvartal under 2014 och på en lägre nivå jämfört motsvarande kvartal 2013. Nettoomsättningen ökade under perioden från 0,6 till 1,4 MSEK jämfört med föregående år.

Verksamheten under Q3

Ekonomi

Bolagets kassa är efter nyemissionen i våras förhållandevis stark och uppgick till 4,9 MSEK vid periodens utgång. 3,5 MSEK av dessa finns placerade på fasträntekonton och räntefonder. Resultaträkningen för jan-sep visar en förlust på 2,4 MSEK. Förväntade positiva resultat från reservdelsförsäljning, projektavslut Västervik, panndiagnoser samt förstudien till Martinique-projektet kommer att lyfta resultatet för Q4 i jämförelse med tidigare kvartal under året. Förseningen av Martinique-projektet, där huvuddelen av kassaflödet nu ligger under 2016 (ursprungligen 2015), kommer att kunna balanseras av emissionslikviden.

Projekt

Förstudien till Martinique nära avslut
Förstudien med CFD (Computational Fluid Dynamics)-beräkningar har varit mycket omfattande, främst för att kombinationen av olika biobränslen – träpellets, bagasse (resterna av sockerrör) och diverse lokala biobränslen – som kan tänkas eldas i den nya pannan har varit ovanligt stor i detta projekt. Kol är i dagsläget inget reellt bränslealternativ, men kan förekomma vid brist på biobränsle, därför genomfördes beräkningar även på några driftfall med kol. Ett av syftena med förstudien var att fastställa Ecotubernas (totalt 4 st) placering i pannan, ett annat var att analysera förutsättningarna och utsläppen vid låga laster. Resultaten från datorsimuleringarna visar att Ecotube-systemet, med Ecotuberna placerade på 2 olika nivåer (samtliga föregående installationer på en nivå), kommer att påverka förbränningen och emissionsnivåerna på ett mycket positivt sätt, både vid höga laster (4 Ecotuber i drift) och låga laster (2 Ecotuber i drift). Macchi/Ansaldo har löpande informerats om delresultaten i projektet och när vår slutrapport överlämnas under Q4 kan de sista bitarna i konstruktionsarbetet av pannan starta. Slutfakturering av 1,5 MSEK-projektet sker under Q4.

Västervikspannan, nu med både rökgasåterföring och Ecotube, startas under Q4
Den varma hösten har medfört att den biobränsleeldade pannan på Stegeholmsverket i Västervik kommer att startas upp först under Q4. Driftsättningen skedde i mars och prestandaförbättringarna med Ecotube-systemet i drift visade resultat som kunden var mycket nöjd med. Under sommaruppehållet har pannan, enligt våra rekommendationer, kompletterats med ett styrsystem för att återföra rökgaser till eldstaden, vilket ger möjligheter att sänka NOx-utsläppen till ännu lägre nivåer. Därför kommer en ny intrimningsinsats att genomföras under Q4, när pannan åter är igång och i samband med den utbildning som är kvar innan slutfakturering av projektet kan ske.

Reservdelar till Frankrike
Försäljningen av reservdelar har legat på en normal nivå, med Frankrike som den dominerande marknaden. Under perioden fick vi beställningar på reservdelar från befintliga kunder i Sverige och Frankrike till ett sammanlagt värde av ca 0,7 MSEK. Leveranserna kommer att ske under Q4.

Panndiagnoser i Sverige
I slutet av Q3 fick vi en beställning på en panndiagnos, en förstudie där vi bl.a. videofilmar förbränningen med vår egenutvecklade eldstadskamera, till en större fjärrvärmekund i Sverige, ett projekt som kommer att genomföras och slutrapporteras under Q4. Tillsammans med ytterligare en videofilmning åt en annan kund uppgår ordervärdet till ca 0,2 MSEK.


Marknad

Fler offerter i Polen
Polen är idag en av de intressantaste marknaderna, de nya IED (Industrial Emission Directives) inom EU-lagstftningen sätter press på anläggningsägarna. Främst är det koleldade pannor som är i fokus, men även biobränsleeldade pannor finns på prospektlistan, i ett fall en konvertering av koleldade pannor till framtida biobränsle. Vårt kontaktnät via vår polska partner ICS har utökats till grannländerna runt Polen, ett flertal intressanta pannor finns t.ex. i Tjeckien.
I dagsläget finns ett flertal offerter i olika faser ute på marknaden och vår förhoppning är att någon av dessa ska ge resultat inom den närmaste tiden.

Ny säljresurs i Tyskland
Den tyska marknaden har varit en besvikelse, vi har hittills inte kommit längre än till förstudier och panndiagnoser med videofilmningar. Antalet fastbränsleeldade pannor är stort, men utsläppen har generellt sett legat på en låg nivå i förhållande till gällande emissionskrav, både inom EU och lokalt. I och med beslutet att stänga ner kärnkraftverken kommer med största sannolikhet kol eldas i en större omfattning, åtminstone på kort sikt. Vissa pannor tvingas därför köra på höga laster och fler timmar, vilket kommer att öka efterfrågan av förbränningstekniska och emissionsbegränsande åtgärder. Därför har vi engagerat en ny säljresurs som redan börjat bearbeta marknaden tillsammans med våra tidigare partners.

Stark marknadsposition på kol i Frankrike
Antalet koleldade pannor i Frankrike uppgår till ett 50-tal och våra framgångsrika Ecotube-projekt har gett oss ett utmärkt utgångsläge när dessa ska uppgraderas med ny teknik för att klara framtida hårdare utsläppskrav. Bearbetning av kunderna pågår genom våra franska partners.

Zinkugnen i Sydkorea fortsatt intressant
Den första Zink-återvinningsugnen i sitt slag, en RHF (Rotary Hearth Furnace), är fortsatt intressant för den nya applikationen av Ecotube inom järn- och stålindustrin. Anläggningen i Sydkorea, som ägs av ett engelskt/belgiskt bolag, är fortfarande i en intrimningsfas och innan man uppnått full kapacitet (ton zinkskrot/h) vill man avvakta med Ecotube för CO-reduktion och minskad energiförbrukning av naturgas.

P-Ecotube
Tillförsel av pulverformiga material till pannorna är synnerligen intressant och är vårt huvudspår när det gäller utvecklingen av nya varianter av Ecotube-systemet. I första hand är det fasta bränslen (pulver av trä, torv o avfallsfraktioner) som gäller. Även om hela systemet i princip är klart på ritbordet är det inget annat än praktiska försök som står för dörren och vi letar efter en lämplig testpanna i Sverige.


Händelser efter periodens utgång

Kick-off Martinique
Med samtliga involverade leverantörer på plats i Sofinters högkvarter utanför Milano den 22 oktober 2014 förkunnade byggherren ALBIOMA att startskottet för den nya pannan på Martinique gått. Mycket glädjande! Pappersexercisen med det franska energiministeriet var avklarad så när som på några få detaljer. Sofinter är moderbolag till Macchi och Ansaldo Caldaie, båda stora panntillverkare men med lite olika profil. ALBIOMA har kommit överens med Sofinter om att det blir Ansaldo Caldaie istället för Macchi som blir huvudansvariga för pannbygget. Rockaden betyder ingenting för ECOMB, vår affärsuppgörelse på ca 20 MSEK ligger fast.
Tidplanen är att pannan ska vara driftsatt i december 2016, med andra ord ett helt års försening jämfört med ursprunglig tidplan. En spännande tid ligger framför oss!

Breddning av produktportföljen
Vi fullföljer som bäst vår tidigare uttalade strategi om att bredda vår produktportfölj och har under oktober-november fokuserat på följande nya produkter;

- Försäljning av vår eldstadskamera för stationärt montage och visualisering av förbränningsförloppet inne i pannan
- Mjukvaruprogram för processtyrning av Ecotube-systemet för att ytterligare komma ner i utsläppsnivåer
- Representant för internationellt bolag som säljer slit- och reservdelar till förbränningsanläggningar"
 
« Tillbaka