Novotek: Bra rapport
2014-11-06

"Delårsrapport januari – september 2014

• Orderingången uppgick till 138,3 (126,9) MSEK, varav 42,8 (32,7) under tredje kvartalet
• Rörelseintäkterna uppgick till 153,5 (135,8) MSEK, varav 50,7 (42,0) under tredje kvartalet
• Rörelseresultatet uppgick till 10,1 (6,6) MSEK, varav 2,5 (1,6) under tredje kvartalet
• Resultatet efter skatt uppgick till 8,1 (4,8) MSEK, varav 2,2 (1,0) under tredje kvartalet
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,8 (0,5) kronor, varav 0,2 (0,1) under tredje kvartalet
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,3 (6,7) MSEK, varav 3,6 (-0,6) under tredje kvartalet

Marknadsläge

Marknaden präglades av svag tillväxt. Osäkerheten kring utvecklingen i Europa har fått många kunder att senarelägga sina investeringsbeslut.

Strategiska och viktiga händelser under tredje kvartalet

Under tredje kvartalet har Novotek fortsatt att utveckla sina lösningar inom hantering av arbetsflöden och så kallad BPM (Business Process Management). Detta resulterade i att Novotek vann juryns pris för innovativa automationslösningar på Nordens största automationsmässa, Scanautomatik, under början av oktober. Det som fick juryn att slutligen falla för Novoteks lösning var det innovativa ­sättet att använda Google Glass, en så kallad wearable, som gör det möjligt för personal att på ett enkelt och naturligt sätt arbeta med arbetsinstruktioner utan att behöva flytta fokus från uppgiften. Lösningen bygger på GEs Proficy Workflow och Google Glass, i vilka arbetsinstruktionernas olika moment presenteras i skärmen i Google Glass.

Utsikter

Osäkerheten i marknaden kvarstår och den förbättring som tidigare skett har avstannat. Gjorda satsningar kommer att utvärderas och ytterligare satsningar kan komma att göras i de nordiska länderna, allt beroende på utvecklingen under fjärde kvartalet."
 
« Tillbaka