Precomp Solutions: Godkänd rapport
2014-11-07

"Perioden januari - september 2014 i sammandrag

· Nettoomsättningen för perioden januari -september var 112,5 Mkr (100,8)
· Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till +2,2 Mkr (-4,8).
· Resultatet efter skatt uppgick till +0,7 Mkr (-6,1)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,4 Mkr (0,4)

Tredje kvartalet 2014 i sammandrag

· Nettoomsättningen för perioden juli - september uppgick till 31,6 Mkr (32,5)
· Rörelseresultatet för årets tredje kvartal uppgick till -0,4 Mkr (-0,8).
· Resultatet efter skatt uppgick till -0,9 Mkr (-1,2)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Fortsatt omsättningstillväxt och lönsamhetsförbättring

Bolagets omsättning uppgår för de nio första månaderna till 112,5 Mkr (100,8 Mkr), en ökning med ca 12%. Rörelseresultatet har fortsatt att förbättras mot föregående år och uppgår till 2,2 Mkr (-4,8 Mkr), vilket är en förbättring med hela 7,0 Mkr. För tredje kvartalet sjönk omsättningen drygt 2%, vilket ska ses i ljuset av att det rådde en stark förköpseffekt inom lastbilssegmentet föregående år. Rensat från förköpseffekten steg bolagets omsättning under tredje kvartalet med ca 15%. Det visar på att bolaget har en bra underliggande tillväxt, drivet framförallt av upprampning av nya projekt.

Under tredje kvartalet slutfördes flytten till fabriken i Bulgarien av de mantidsintensiva produktionsstegen för en av företagets mest omsatta produkter, vilket ger årlig kostnadsbesparing om ca 1 Mkr.

Det operativa kassaflödet är tydligt positivt för de nio första månaderna, +4,4 Mkr, trots den stigande omsättningen.

Under tredje kvartalet tillsattes en ny fabrikschef i Bulgarien med gedigen industrierfarenhet från internationella företag. En av hans främsta uppgifter är att omstrukturera bolaget för att möta den starka volymtillväxten som kommer att ske framöver, då omsättningen förväntas att minst trefaldigas under de kommande tre åren.

Efter sommaren har bolaget sett en ökad aktivitet i orderavslut, där bolaget haft ett gott utfall på säljinsatserna, vilket borgar för fortsatt långsiktig omsättningstillväxt. På kort sikt ser emellertid bolaget att tillväxttakten pressas av den allmänna oron. Trots oron ser vi i våra kunders prognoser att nästa års behov generellt överstiger årets behov.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2014

Bolaget tog en mycket betydelsefull order till Autoliv på ett delsystem till en ny generations säkerhetssystem. Redan det initiala ordervärdet är betydande för bolagets omsättning. Tillsammans med Autoliv har bolaget stora förhoppningar om kraftigt stigande volymer på sikt.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Bolaget har i inledningen av fjärde kvartalet tagit två strategiskt och ekonomiskt mycket betydelsefulla ordrar. Dels slöts ett avtal med en global tillverkare av värmeväxlare, dels med en global tillverkare av lågspänningsprodukter. Dessa ordrar stärker kraftigt försäljningen till kunder utanför fordonsindustrin och ger härmed bolaget en bättre försäljningsmix med minskad affärsrisk."
 
« Tillbaka