Consilium: Stark rapport!
2014-11-20

"KVARTALSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2014

Kvartal 3, 2014
· Nettoomsättningen ökade med 53 procent till 334,7 MSEK (219,0)
· EBITDA ökade med 60 procent till 40,9 MSEK (25,5)
· EBIT ökade med 66 procent till 32,3 MSEK (19,4)
· Resultat per aktie, för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,23 SEK (0,44)
· Totalt resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,23 SEK (0,28). Totalt resultat per aktie föregående år påverkas negativt av den avyttrade radarverksamheten.
· Orderingången ökade med 77 procent till 369,4 MSEK (208,6)
· Consilium har under juli 2014 förvärvat 60 procent av aktierna i det norska brandsäkerhetsföretaget JKK Group, med dotterbolag i Norge och Kina.
· Consilium har under juli 2014 förvärvat 40 procent av aktierna i det italienska brandlarmsföretaget MicroData.

Kvartal 1-3, 2014
· Nettoomsättningen ökade med 42 procent till 872,6 MSEK (616,2)
· EBITDA ökade med 79 procent till 105,0 MSEK (58,5)
· EBIT ökade med 108 procent till 77,7 MSEK (37,4)
· Resultat per aktie, för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 3,28 SEK (0,70)
· Totalt resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 3,28 SEK (0,31). Totalt resultat per aktie föregående år påverkas negativt av den avyttrade radarverksamheten.
· Orderingången ökade med 45 procent till 1 031,4 MSEK (709,6)

Stark finansiell ställning
· Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 30 september 2014 till 101,6 MSEK. Dessutom finns pantsatta likvida medel om 37,8 MSEK för krediter och garantier.

Väsentliga händelser efter periodens slut
· Nettoomsättningen under oktober 2014 uppgick till 125,1 MSEK (79,9). Orderingången under oktober 2014 uppgick till 126,6 MSEK (72,0).

I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år.
Alla värden avseende joint ventures har justerats i enlighet med IFRS 11.

Koncernchefens kommentar
Orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat har fortsatt att utvecklas positivt under tredje kvartalet 2014. Orderingången ökade med 77 procent, nettoomsättningen ökade med 53 procent och rörelseresultatet ökade med 66 procent under tredje kvartalet 2014, jämfört med föregående år.

Consilium-koncernens orderingång ökade redan under helåret 2013 med 24 procent. Den ökade orderingången fick på grund av relativt långa ledtider inte direkt genomslag i ökad nettoomsättning, och nettoomsättningen ökade därför under 2013 endast med 3 procent. Den goda orderingången har fortsatt under de första nio månaderna 2014, då orderingången har ökat med 45 procent till 1 031,4 MSEK (709,6). Den förbättrade orderingången har nu slagit igenom på nettoomsättningen som under de första nio månaderna 2014 ökat med 42 procent till 872,6 MSEK (616,2).

Förvärvade bolag kommer successivt att bidra till ökad nettoomsättning, men under de första nio månaderna 2014 står den organiska tillväxten för huvuddelen av nettoomsättningsökningen. Mer än 90 procent av nettoomsättningen kommer från våra ursprungliga verksamheter.

Den ökade försäljningsvolymen har i kombination med tidigare genomförda kostnadsreduktioner medfört en positiv effekt på resultatet. Under de första nio månaderna 2014 ökade rörelseresultatet (EBIT) med 108 procent till 77,7 MSEK (37,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,9 procent (6,1).

Rullande 12 månaders nettoomsättning för perioden oktober 2013 - september 2014 uppgår till 1 145,5 MSEK och rullande 12 månaders rörelseresultat (EBIT) uppgår till 92,3 MSEK.

Consilium har ökat tillväxtfokus mot säkerhetsområdet. Förvärven under 2014 i Indien, Norge och Italien har stärkt detta fokus. Inom Consilium pågår en stor utvecklingssatsning avseende SIL2- och RAMS-godkända brandlarm till offshore samt tåg och tunnelbanor, och vi förväntar oss en betydande volymökning från dessa områden under kommande år. Samtidigt satsar vi på att bygga upp en global verksamhet inom affärsområdet Fire safety & Automation.

Consilium's strategi är att bygga upp en stark position inom utvalda globala nischmarknader. Consilium utvecklar produkter och system för utvalda nischmarknader, och gör kompletterande förvärv inom dessa nischmarknader. Vi har byggt upp en unik applikationskunskap och investerat i en global marknadsorganisation för försäljning och kundsupport inom dessa nischer. Denna strategi har givit Consilium en stark position, trots att konkurrenterna oftast utgörs av väsentligt större bolag.

Inom affärsområdet Marine & Safety ligger huvudfokus på brand- och gaslarmsystem till fartyg, offshore, tåg och tunnelbanor samt fastigheter med högt skyddsvärde. Inom affärsområde Fire safety & Automation ligger huvudfokus på brandsäkerhetssystem för att skydda liv och värdefulla anläggningar inom olje- och gasindustrin (land och offshore) samt kraftverk.

Inom affärsområde Marine & Safety ser vi en ökad orderingång och leverans till nybyggnation av fartyg under de första nio månaderna 2014. Detta beror framför allt på ökade leveranser till fartyg med höga skyddsvärden (gastankers och kryssningsfartyg), och ökade marknadsandelar. Orderingång och leverans av brandlarm till tåg och tunnelbanor har likaså ökat under de första nio månaderna 2014. Försäljningen till eftermarknaden har fortsatt att öka, och utgör mer än 55 procent av den totala nettoomsättningen.

Inom affärsområde Fire safety & Automation utvecklas efterfrågan på brandsäkerhetssystem positivt. Liksom tidigare år ökar nettoomsättningen under andra halvåret. Med hänsyn till ett fortsatt bra orderläge, förvärvet av det indiska brandsäkerhetsföretaget under januari 2014, och förvärvet av det norska brandsäkerhetsföretaget under juli 2014, förväntas nettoomsättningen öka väsentligt för helåret 2014.

Den ökade affärsvolymen har medfört nyrekryteringar. Efter de förvärv som skett under 2014 har vi idag ca. 700 medarbetare inom Consilium-koncernen, och ytterligare ca. 100 medarbetare i Consilium's joint-venture- och intressebolag.

Det finns fortfarande en osäkerhet vad gäller världsekonomins utveckling, men vi har en stor orderstock och förväntar fortsatt god volym under de närmaste 12 månaderna. Orderingång och nettoomsättning fortsatte att utvecklas positivt under oktober 2014.

Våra tidigare redovisade finansiella mål för femårsperioden 2013-2017 är: 1) att hålla en genomsnittlig årlig tillväxt av nettoomsättning om 10 procent under denna period (20 procent fram tills idag); 2) att inom denna period uppnå en rörelsemarginal om minst 10 procent (9 procent under de första nio månaderna 2014); och 3) att inom denna period uppnå en avkastning på operativt kapital om minst 15 procent (18 procent under de första nio månaderna 2014)."
 
« Tillbaka