Lagercrantz: Stark rapport!
2014-10-24

"Delårsrapport 2014/15 Q2

Andra kvartalet (1 juli – 30 september 2014)
* Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 MSEK (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.
* Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 63 MSEK (58), motsvarande en rörelsemarginal om 9,7 procent (10,1).
* Resultat efter finansiella poster ökade med 11 procent till 61 MSEK (55).
* Resultat efter skatt ökade med 10 procent till 46 MSEK (42). Resultat per aktie efter utspädning för tolvmånadersperioden som slutar 30 september 2014 uppgick till 8,34 SEK (7,81 SEK för räkenskapsåret 2013/14).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten för tolvmånadersperioden som slutar 30 september 2014 uppgick till 227 MSEK (204) motsvarande 10,02 SEK (9,01) per aktie.
* Avkastning på eget kapital för tolvmånadersperioden som slutar 30 september 2014 uppgick till 25 procent (26). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 44 procent jämfört med 43 procent vid räkenskapsårets början.
* Under kvartalet förvärvades LIAB Load Indicator AB, med en årlig omsättning om ca 30 MSEK. Efter periodens slut förvärvades Precimeter Control AB, med en årlig omsättning om ca 30 MSEK.

Första halvåret (1 april – 30 september 2014)
* Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 12 procent till 1 329 MSEK (1 188), vilket motsvarar en organisk tillväxt om +5 procent mätt i lokal valuta.
* Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 127 MSEK (112), motsvarande en rörelsemarginal om 9,6 procent (9,4).
* Resultat efter finansiella poster ökade med 14 procent till 122 MSEK (107).
* Resultat efter skatt ökade med 15 procent till 93 MSEK (81)."
 
« Tillbaka