PartnerTech: Lovande rapport
2014-10-23

"PartnerTech delårsrapport januari-september 2014

God tillväxt i elektronikverksamheten, betydande samarbetsavtal signerat för Metal Precision Technology divisionen

I tredje kvartalet ökade omsättningen något jämfört med motsvarande period 2013. Rörelseresultatet uppgick till -6 MSEK och påverkades negativt av fortsatt lägre volymer under kvartalet både inom System Integration och Metal Precision divisionerna. Under tredje kvartalet uppvisade Electronics divisionen en god tillväxt om 14% men kostnader för ökad kapacitet i verksamheten i Kina har påverkat rörelseresultatet negativt. I Systems Integration divisionen har vi noterat en ökad aktivitet från flera av våra kunder men då detta ännu inte realiserats under kvartalet är volymerna fortfarande lägre än motsvarande period förra året. Omställningsprogrammet i Metal Precision divisionen fortgår enligt plan och ger full effekt i fjärde kvartalet. Vi får också positiva signaler både från försvarssegmentet och Olja & Gas. Vi har efter kvartalets slut tecknat ett betydande samarbetsavtal som kommer att öka beläggningen i enheterna i Metal Precision divisionen. Kvartalet startade svagt i en svår marknadssituation men en ökande aktivitet hos våra kunder gav oss en stark avslutning. Detta ger oss förutsättningar att förbättra lönsamheten under de kommande kvartalen.

Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef

Tredje kvartalet 2014
• Nettoomsättningen uppgick till 530 MSEK (528)
• Rörelseresultatet uppgick till -6 MSEK (11)
• Resultatet efter skatt uppgick till -10 MSEK (7)
• Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,75 SEK (0,59)
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -40 MSEK (-26)

Första nio månaderna 2014
• Nettoomsättningen uppgick till 1 617 MSEK (1 655)
• Rörelseresultatet uppgick till -36 MSEK (22), inklusive 22 MSEK i omstruktureringskostnader
• Resultatet efter skatt uppgick till -40 MSEK (6), inklusive 22 MSEK i omstruktureringskostnader
• Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -3,12 SEK (0,46)
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -83 MSEK (-50)
• Soliditeten uppgick vid periodens slut till 34 procent (38)"
 
« Tillbaka