Modern Ekonomi: Teckningsoptioner fulltecknade!
2014-10-09

"Modern Ekonomis teckningsoptioner fulltecknade

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) 556638-1934 beslutade vid extra Bolagsstämma den 28 april 2014 om emission av 320 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till i bolaget ledande befattningshavare och anställda. Av de nu tecknade 320 000 teckningsoptionerna är 210 000 tecknade av personer i insynsställning.

Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, högst 30 ledande befattningshavare och anställda, att verkställas senast den 10 oktober 2014.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 29 juni 2018. Teckningskursen uppgår till ett belopp om 8 kronor per aktie.

Ökningen av bolagets aktiekapital uppgår vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna till högst 395 965,67 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,1 % av det totala antalet aktier i bolaget.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medarbetare genom en egen investering skall ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktie under hela den period som det beslutade programmet omfattar, samt att kunna rekrytera kompetent och engagerad personal.

Certified Adviser är Consensus Asset Management AB, Krokslätts Parkgata 4, Box 234, 431 23 Mölndal, 031-745 50 00.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi"
 
« Tillbaka