Pilum: Svag rapport med starka framtidsutsikter
2014-08-15

"DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2014

Pilum står väl rustat inför framtiden

Sammanfattning av perioden januari - juni 2014
· Nettoomsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 48,9 (70,3) Mkr.
· Rörelseresultat (EBIT) för kvarvarande verksamheter uppgick till -12,0 (1,0) Mkr.
· Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -12,3 (0,5) Mkr.
· Resultat efter skatt för koncernen, inklusive avyttrade verksamheter, uppgick till -18,0 (-2,2) Mkr.
· Resultatet påverkas med -13 Mkr för resultat från avyttrad verksamhet, engångskostnader och kostnaden för nedskrivningar av samtliga fordringar relaterade till konkursen i WTC - Macro Polyproject AB. Bolaget var tidigare dotterbolag till Pilum och försäljningen slutfördes i februari 2014. Den nya ägaren begärde bolaget i konkurs i maj 2014.
· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,03 (-0,01) kr.
· I februari avslutade Pilum framgångsrikt en nyemission som tillförde bolaget 21 Mkr, före emissionskostnader.

Sammanfattning perioden april - juni 2014
· Nettoomsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 23,3 (37,6) Mkr.
· Rörelseresultat (EBIT) för kvarvarande verksamheter uppgick till -12,5 (0,5) Mkr.
· Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -12,6 (0,2) Mkr.
· Resultat efter skatt för koncernen, inklusive avyttrade verksamheter, uppgick till -12,6 (0,5) Mkr.
· Resultatet påverkas med -7,3 Mkr för engångskostnader och kostnaden för nedskrivningar av samtliga fordringar relaterade till konkursen i WTC - Macro Polyproject AB. Bolaget var tidigare dotterbolag till Pilum och försäljningen slutfördes i februari 2014. Den nya ägaren begärde bolaget i konkurs i maj 2014.
· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,02 (0,00) kr.

Väsentliga händelser under andra kvartalet
· Christian Baarlid tillträdde som ny VD från den 6 maj 2014.
· Order om 8 Mkr avseende sinterfilteranläggning till Alfsen og Gunderson AS (AG) i Norge. AG är ett norskt bolag som bland annat levererar anläggningar för stoftavskiljning till gruvindustrin i Norge.
· Order för leverans till Gällivare Energi och Borlänge Energi om totalt 6 Mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Strategisk order avseende en stor sinterfilteranläggning till SSABs masugn i Luleå uppgående till ca 68 Mkr i juli 2014. Den nya filteranläggningen kommer innebära minskade utsläpp från masugnen i kombination med en renare luft i tapphallen. Detta teknikval, som Pilum Industrifilter erbjuder, sätter en ny utsläppsstandard inom stålindustrin såväl nationellt som internationellt.
· Minskning av aktiekapital och sammanläggning av aktier, enligt beslut på årsstämma i maj 2014, har påbörjats och genomförandet beräknas vara slutfört under september månad 2014.
· Roy Jonebrant, CFO för koncernen, utsågs i juli till vice VD i moderbolaget Pilum AB med fortsatt ansvar för koncernens ekonomi och bolagsadministration.

Kommentar av VD Christian Baarlid

Pilumkoncernen står inför stora möjligheter på en växande nordisk marknad med skärpta utsläppskrav. Alltfler bolag satsar på hållbar utveckling vilket ger Pilum goda marknadsmöjligheter. Med min bakgrund från affärsutveckling i kombination med hållbar samhällsutveckling, tillsammans med Pilums erbjudande inom industriell miljövård, ser jag ljust på vår framtid. Strategin är fastlagd och när omställningen av koncernen är helt genomförd kommer Pilumkonceren stå väl rustad.

Resultatet för årets första sex månader belastas med betydande engångskostnader om 13 Mkr. Huvuddelen är hänförlig till konkursen i det avyttrade dotterbolaget Polyproject. I samband med slutförande av ett par projekt har det tillkommit extra kostnader som också belastar resultatet. Sammantaget innebär detta stora kostnader som kraftigt tynger bolaget men som är av engångskaraktär vilket gör att jag ändå ser positivt på koncernens utveckling.

Förutsättningarna på marknaden har förbättrats. Efter en längre period av återhållsamhet i investeringar från kunderna, som påverkat vår omsättning, ser vi nu ett ökat intresse från såväl privata som offentliga företag att investera i miljöförbättrad produktionsteknik. Detta syns både i antalet förfrågningar och i en förbättrad orderingång. Med ökad efterfrågan, och med den renodling och de satsningar som genomförs, finns det god potential att vända bolagen inom koncernen till en lönsam tillväxt.

Strategiska order med SSAB på ca 68 Mkr och Alfsen og Gunderson AS i Norge på ca 8 Mkr kommer att generera intäkter under slutet av året och under första halvåret 2015. Vi har lagt fast en strategi som innebär ett tydligt fokus på verksamheter med goda tillväxtmöjligheter. Nu stärker vi säljorganisationen, och vidtar organisatoriska förändringar med ökat fokus på våra kunder i Sverige och övriga nordiska länder."
 
« Tillbaka