Precomp Solutions: Klart godkänd rapport!
2014-08-21

"DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 juni 2014

Första halvåret 2014 i sammandrag
· Nettoomsättningen för första halvåret var 80,9 Mkr (68,3)
· Rörelseresultatet för årets första sex månader uppgick till +2,6 Mkr (-4,1).
· Resultatet efter skatt uppgick till +1,6 Mkr (-4,9)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,6 Mkr (-0,6)

Andra kvartalet 2014 i sammandrag
· Nettoomsättningen för perioden april - juni uppgick till 39,8 Mkr (33,9)
· Rörelseresultatet för årets andra kvartal uppgick till +0,8 Mkr (-2,0).
· Resultatet efter skatt uppgick till +0,3 Mkr (-2,4)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Fortsatt omsättningstillväxt och lönsamhetsförbättring

Bolagets omsättning har fortsatt att öka och uppgår för första halvåret till 82,1 Mkr (68,3 Mkr), en ökning med ca 20%. För andra kvartalet ökade omsättningen drygt 20% till 40,9 Mkr. Omsättningstillväxten har fortsatt drivits av en kombination av bättre underliggande konjunktur och upprampning av nya projekt.

Andra kvartalet har belastats med ökade produktionskostnader om ca 0,5 Mkr för att klara leveransåtaganden till kunder innan semester, då leveransstörningar har förekommit på vissa råmaterial samt att kvartalet innefattar många helgdagar. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgår till 0,8 Mkr (-2,0 Mkr). För första halvåret uppgår rörelseresultatet till 2,6 Mkr (-4,1 Mkr), en förbättring med 6,7 Mkr mot föregående år.

Trots kraftigt stigande omsättning är kassaflödet starkt. Kassaflödet från den löpande verksamheten är +5,6 Mkr för första halvåret. Bolaget fortsätter att jobba aktivt med att finna bästa avvägning mellan totala lagernivån och totala produktionskostnaden.

I slutet av andra kvartalet inleddes en uppdelning av produktionsprocessen för en av bolagets mest omsatta produkter, där de mantidsintensiva produktionsstegen förläggs till fabriken i Bulgarien. Flytten beräknas vara fullt genomförd under tredje kvartalet och kommer att resultera i en årlig kostnadsbesparing om cirka 1 Mkr.

Andra halvåret är svårbedömt, där nyhetsmedia på senare tid rapporterat om dämpad tillväxttakt i framförallt Europa. Bolaget följer utvecklingen noga och gör bedömningen att andra halvårets tillväxt kommer att vara begränsad mot bakgrund av att jämförelsesiffrorna är starka givet den kraftiga förköpseffekten som rådde inom lastbilsmarknaden föregående höst.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2014

Bolaget har inlett slutförhandling av två större projekt.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Sammanläggning av aktier, innebärande att tio gamla aktier sammanlades till en ny aktie, genomfördes med avstämningsdag den 11 juli 2014."
 
« Tillbaka