Consilium: Mycket stark rapport!
2014-08-28

"CONSILIUM HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2014

Andra kvartalet 2014
· Nettoomsättningen ökade med 38 procent till 300,0 MSEK (216,9)
· EBITDA uppgick till 38,2 MSEK (22,9)
· EBIT uppgick till 28.1 MSEK (16,2)
· Resultat per aktie, för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,32 SEK (0,55)
· Totalt resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,32 SEK (0,36). Totalt resultat per aktie föregående år påverkas negativt av den avyttrade radarverksamheten.
· Orderingången ökade med 50 procent till 328,2 MSEK (218,3)

Första halvåret 2014
· Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 537,9 MSEK (397,2)
· EBITDA uppgick till 64,1 MSEK (33,0)
· EBIT uppgick till 45,4 MSEK (18,0)
· Resultat per aktie, för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 2,05 SEK (0,26)
· Totalt resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 2,05 SEK (0,03). Totalt resultat per aktie föregående år påverkas negativt av den avyttrade radarverksamheten.
· Orderingången ökade med 32 procent till 662,0 MSEK (501,0)

Stark finansiell ställning
· Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 30 juni 2014 till 142,8 MSEK. Dessutom finns pantsatta likvida medel om 33,7 MSEK för krediter och garantier.

Väsentliga händelser efter periodens slut
· Consilium har under juli 2014 förvärvat 60 procent av aktierna i det norska brandsäkerhetsföretaget JKK Group, med dotterbolag i Norge och Kina.
· Consilium har under juli 2014 förvärvat 40 procent av aktierna i det italienska brandlarmsföretaget MicroData.
· Nettoomsättningen under juli 2014 uppgick till 110,6 MS EK (71,2). Orderingången under juli 2014 uppgick till 111,2 MS EK (68,5).

I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år.
Alla värden avseende joint ventures har justerats i enlighet med IFRS 11.

Koncernchefens kommentar
Orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat har fortsatt att utvecklas positivt under andra kvartalet 2014. Consilium-koncernens orderingång ökade redan under helåret 2013 med 24 procent. Den ökade orderingången fick på grund av relativt långa ledtider inte direkt genomslag i ökad nettoomsättning, och nettoomsättningen ökade därför under 2013 endast med 3 procent. Den goda orderingången har fortsatt under första halvåret 2014, då orderingången har ökat med 32 procent till 662,0 MSEK (501,0). Den förbättrade orderingången slår nu igenom på nettoomsättningen som under första halvåret 2014 ökat med 35 procent till 537,9 MSEK (397,2).

Ökad försäljningsvolym har i kombination med tidigare genomförda kostnadsreduktioner medfört en positiv effekt på resultatet. Under första halvåret 2014 ökade rörelseresultatet (EBIT) till 45,4 MSEK (18,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,4 procent (4,5).

Rullande 12 månaders nettoomsättning för perioden juli 2013 – juni 2014 uppgår till 1 029,8 MSEK och rullande 12 månaders rörelseresultat (EBIT) uppgår till 79,4 MSEK. Consilium har ökat tillväxtfokus mot säkerhetsområdet. Förvärven under 2014 i Indien, Norge och Italien har stärkt detta fokus. Efter dessa förvärv utgör säkerhetssystem cirka 90 procent av den totala nettoomsättningen. Inom Consilium pågår en stor utvecklingssatsning avseende SIL2- och RAMS-godkända brandlarm till offshore samt tåg och tunnelbanor, och vi förväntar oss en betydande volymökning från dessa områden under kommande år.

Consiliums strategi är att bygga upp en stark position inom utvalda globala nischmarknader. Consilium utvecklar produkter och system för utvalda nischmarknader, och gör kompletterande förvärv inom dessa nischmarknader. Vi har byggt upp en unik applikationskunskap och investerat i en global marknadsorganisation för försäljning och kundsupport inom dessa nischer. Denna strategi har gett Consilium en stark position, trots att konkurrenterna oftast utgörs av väsentligt större bolag. Inom affärsområdet Marine & Safety ligger huvudfokus på brand- och gaslarmsystem till fartyg, offshore, tåg och tunnelbanor samt fastigheter med högt skyddsvärde.

Inom affärsområde Fire safety & Automation ligger huvudfokus på brandsäkerhetssystem för att skydda värdefulla anläggningar inom olje- och gasindustrin (land och offshore) samt kraftverk.

Inom affärsområde Marine & Safety ser vi en ökad orderingång och leverans till nybyggnation av fartyg under första halvåret 2014. Detta beror framför allt på ökade leveranser till fartyg med höga skyddsvärden (gastankers och kryssningsfartyg), och ökade marknadsandelar. Orderingång och leverans av brandlarm till tåg och tunnelbanor har likaså ökat under första halvåret 2014. Försäljningen till eftermarknaden har fortsatt att öka, och utgör mer än 55 procent av den totala nettoomsättningen.

Inom affärsområde Fire safety & Automation utvecklas marknaden positivt. Liksom föregående år är nettoomsättningen lägre under första halvåret. Med hänsyn till ett fortsatt bra orderläge, förvärvet av det indiska brandsäkerhetsföretaget under januari 2014, och förvärvet av det norska brandsäkerhetsföretaget under juli 2014, förväntas nettoomsättningen öka väsentligt för helåret 2014.

Den ökade affärsvolymen har medfört nyrekryteringar. Efter de förvärv som skett under juli 2014 har vi idag 690 medarbetare inom Consilium-koncernen, och ytterligare 101 medarbetare i Consliums joint-venture- och intressebolag.

Det finns fortfarande en osäkerhet vad gäller världsekonomins utveckling, men vi förväntar fortsatt god volym under andra halvåret 2014. Våra tidigare finansiella mål för femårsperioden 2013–2017 ligger fast: 1) att hålla en genomsnittlig årlig tillväxt om 10 procent under perioden (14 procent tills idag); 2) att inom denna period uppnå en rörelsemarginal om minst 10 procent (8,4 procent under första halvåret 2014); och 3) att inom denna period uppnå en avkastning på operativt kapital om minst 15 procent (17 procent under första halvåret 2014)."
 
« Tillbaka