ECOMB: Lovande rapport!
2014-08-29

"Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande delårsrapport för det första halvåret 2014.

• Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 1 433 TSEK (186 TSEK)
• Resultatet efter finansiella poster för halvåret blev -1 495 TSEK (-1 885 TSEK)
• Resultat per aktie: -0,15 SEK (-0,35 SEK)
• Antal aktier: 10 002 034 st ( 5 416 814 st)
• Likvida medel: 5 791 TSEK (1 305 TSEK)

Marknad

IED pressar polska pannor
Polen är kanske vår hetaste marknad för tillfället och det är implementeringen av de nya villkoren inom IED (Industrial Emission Directives) som sätter press på pannägarna i Polen. Redan fr.o.m. 1 januari 2016 kommer ett flertal pannor att tvingas reducera sina utsläpp av framförallt NOx, men även svavelutsläppen (SOx) från vissa av de koleldade pannorna måste sänkas. Detta gör att marknaden är här och nu! Efter vår avslutade panndiagnos till en koleldad panna under Q2 har ett flertal andra prospekt parallellt börjat bearbetas genom vår partner ICS (Industrial Combustion Systems). Sammantaget har ECOMB i år lagt i särklass flest internationella marknads- och försäljningstimmar på just Polen och vi hoppas att dessa snart kommer att ge avkastning. Pannägarna kan inte vänta mycket längre än till Q1 2015 om man ska hinna med att driftsätta anläggningarna före utgången av 2015.
Vi hoppas inom kort att få återkomma med positiva resultat av vårt intensiva arbete.

Stort intresse även på hemmaplan
Utöver insatserna i Polen är Sverige den marknad vi idag fokuserar mest på. NOx-avgiftssystemet, där ca 430 pannägare betalar 50 SEK/kg NOx, utgör basen för de svenska kundernas intresse. Internationellt sett ligger dock utsläppen från pannorna i Sverige på en låg nivå, vilket gör att investeringsutrymmet i många fall är litet. Men i och med breddningen av vår produktportfölj kommer vi att hitta fler intressanta prospekt i en nära framtid. Dessutom kommer nya IED också att beröra Sverige, på vilket sett är däremot oklart idag.
Även vår nya produkt P(Powder)-Ecotube, främst för tillförsel av bränslen, kommer tveklöst att generera intresse hos de svenska pannägarna.


Nya produkter och patent

Störst fokus när det gäller implementeringen av våra nya produkter ligger på P(Powder)-Ecotube och vi är i stort sett klara med design och konstruktion. I P-Ecotube kan olika pulvermaterial, t.ex. trä- eller torvpulver tillföras pannan och syftet är att öka både effekt och verkningsgrad samtidigt som emissionerna av framförallt NOx och oförbrända komponenter reduceras. Därmed finns ett starkt ekonomiskt incitament i vårt erbjudande, något som ofta saknas när det gäller enbart minskade utsläpp med Ecotube-systemet. Målsättningen är att starta upp en CFD-beräkning under Q3, för att visa på systemets förträfflighet i en datormodell. Därefter gäller det att hitta en lämplig panna, där vi kan bevisa prestandaförbättringarna i praktiken.

Vi har under perioden fått igenom en viktig patentansökan när det gäller påverkan av förbränningsförloppet för att maximera effekten av tillsatta kemikalier (urea, ammoniak etc) för NOx-reduktion, vilket resulterat i godkända patent i Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien och Irland. Dessutom har vi gått vidare med fler PCT-ansökningar och nationella fullföljanden av andra patentfamiljer till prioriterade marknader.

Framtidsutsikter

Vi ser med stor tillförsikt fram emot att starta upp ”Martinique-projektet”, vilket innebär att våra relationer med OEM-marknaden kommer att förstärkas, något som kommer att ge oss ökade affärsmöjligheter till projekt med nya pannor.
När det gäller gamla pannor ser den polska marknaden särskilt spännande ut, men även andra marknader inom EU kommer att gynnas av hårdare emissionskrav i nya IED.
Utvecklingen av nya produkter, marknader och affärskoncept är av stor betydelse för bolagets framtid. Med begränsade resurser måste detta till viss del ske i nära samarbete med våra kunder. I dagsläget fokuserar vi på P(Powder)-Ecotube och en första installation i Sverige."
 
« Tillbaka