Lagercrantz: Stark rapport
2014-07-18

"Delårsrapport 2014/15 Q1

1 april – 30 juni 2014
* Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 677 MSEK (611).
* Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +4 procent för jämförbara enheter.
* Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 64 MSEK (54), motsvarande en rörelsemarginal om 9,5 procent (8,8).
* Resultat efter finansiella poster ökade med 17 procent till 61 MSEK (52).
* Resultat efter skatt ökade med 21 procent till 47 MSEK (39).
* Resultat per aktie för första kvartalet efter utspädning uppgick till 2,07 SEK (1,72) och för tolvmånadersperioden som slutar 30 juni 2014 till 8,17 SEK (jämfört med 7,81 SEK för räkenskapsåret 2013/14).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten för tolvmånadersperioden som slutar 30 juni 2014 ökade till 241 MSEK (218) motsvarande 10,64 SEK (9,66) per aktie.
* Avkastning på eget kapital för tolvmånadersperioden som slutar 30 juni 2014 uppgick till 23 procent (23).
* Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 46 procent jämfört med 43 procent vid kvartalets början.
* Årsstämma hålls den 26 augusti 2014, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter i Stockholm."

 
« Tillbaka