PartnerTech: Svag rapport
2014-07-16

"Delårsrapport januari-juni 2014

Fortsatt positiv utveckling för elektronikverksamheten, omställning inom Metal Precision belastar resultatet

Under kvartalet har beställningarna från våra större försvarskunder fortsatt
minska. Vi initierar därför ett större omställningsprogram för att nå
lönsamhetsförbättringar inom Metal Precision Technology divisionen.

Elektronikdivisionen visar fortsatt god tillväxt men för koncernen minskade
omsättningen med 6% i andra kvartalet jämfört med motsvarande period 2013.
Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till -31 MSEK inklusive
omstruktureringskostnader av engångskaraktär främst relaterade till Metal
Precision Technology divisionen. Med vidtagna åtgärder reduceras kostnadsnivån
för att nå lönsamhet med lägre affärsvolymer. Samtidigt fortgår satsningen på
icke-försvarsrelaterade segment som t.ex. Olja och Gas där vi ser ett fortsatt
stort intresse för vårt erbjudande. Denna marknad har stor potential för oss
men förmår ännu inte att kompensera för bortfallet av volym från
försvarskunder.

Vår elektronikverksamhet fortsätter att utvecklas positivt och vi har i
kvartalet tecknat kontrakt med nya kunder samtidigt som volymerna från
existerade kunder ökat.

Trots en svag efterfrågan inom systemintegration under året ser vi ett ökat
inflöde av uppdrag från kunder inom MedTech branschen. Detta tillsammans med omstruktureringen inom Metal Precision divisionen ger oss möjligheten att
förbättra lönsamheten under andra halvåret.

Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef

Andra kvartalet 2014

-- Nettoomsättningen uppgick till 540 MSEK (574)
-- Rörelseresultatet uppgick till -9 MSEK (3) inklusive omställningskostnader
-31 MSEK
-- Omstruktureringskostnader uppgår till 22 MSEK
-- Resultatet efter skatt uppgick till -28 MSEK (-4)
-- Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -2,20 SEK (-0,28)
-- Kassaflödet efter investeringar uppgick till -28 MSEK (27)

Första halvåret 2014

-- Nettoomsättningen uppgick till 1 087 MSEK (1 128)
-- Rörelseresultatet uppgick till -8 MSEK (11) inklusive omställningskostnader
-30 MSEK
-- Omstruktureringskostnader uppgår till 22 MSEK
-- Resultatet efter skatt uppgick till -30 MSEK (-2)
-- Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -2,37 SEK (-0,13)
-- Kassaflödet efter investeringar uppgick till -43 MSEK (-24)
-- Soliditeten uppgick vid periodens slut till 37 procent (37)"
 
« Tillbaka