Consilium: Stark rapport!
2014-05-20

"CONSILIUM KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2014

Första kvartalet 2014
· Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 237,9 MSEK (180,3)
· EBITDA uppgick till 25,9 MSEK (10,1)
· EBIT uppgick till 17,3 MSEK (1,8)
· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,73 SEK (-0,29)
· Totalt resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,73 SEK (-0,33). Totalt resultat per aktie föregående år påverkas negativt av den avyttrade radarverksamheten.
· Orderingången ökade med 18 procent till 333,8 MSEK (282,7)
· Consilium har förvärvat aktiemajoriteten i ett indiskt brandsäkerhetsföretag

Stark finansiell ställning
· Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 31 mars 2014 till 150,3 MSEK. Dessutom finns pantsatta likvida medel om 33,0 MSEK för krediter och garantier.

Väsentliga händelser efter periodens slut
· Nettoomsättningen under april 2014 uppgick till 97,5 MSEK (80,4). Orderingången under april 2014 uppgick till 94,5 MSEK (62,1).

I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år. Alla värden avseende joint ventures har justerats i enlighet med IFRS 11.

Koncernchefens kommentar
Orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat har fortsatt att utvecklas positivt under första kvartalet 2014.
Consilium-koncernens orderingång ökade under helåret 2013 med 24 procent. Den goda orderingången har fortsatt under första kvartalet 2014, då orderingången har ökat med 18 procent till 333,8 MSEK (282,7). Orderingången under första kvartalet 2014 är 95,9 MSEK (40 procent) större än nettoomsättningen, vilket stärkt orderläget ytterligare. Förvärvet av det indiska brandsäkerhetsföretaget har dessutom ökat orderstocken. Orderstocken uppgick per 31 mars 2014 till 602,2 MSEK.

Den ökade orderingången under helåret 2013 fick, med relativt långa ledtider, inte direkt genomslag i ökad nettoomsättning, och nettoomsättningen ökade endast med 3 procent. Den förbättrade orderingången slår igenom under första kvartalet 2014, då nettoomsättningen ökat med 32 procent till 237,9 MSEK (180,3).

Ökad försäljningsvolym har i kombination med genomförda kostnadsreduktioner medfört en positiv effekt på resultatet. Under första kvartalet 2014 ökade rörelseresultatet (EBIT) till 17,3 MSEK (1,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,3 procent. Rullande 12 månaders rörelseresultat (EBIT) för perioden april 2013 - mars 2104 uppgår till 67,5 MSEK.

Consilium har ökat tillväxtfokus mot säkerhetsområdet. Idag utgör säkerhetsprodukter och säkerhetssystem cirka 80 procent av den totala försäljningen. Inom Consilium pågår en stor utvecklingssatsning avseende brandlarm till offshore samt tåg och tunnelbanor, och vi förväntar oss en betydande volymökning från dessa områden under kommande år. Under januari 2014 har Consilium förvärvat aktiemajoriteten i ett indiskt brandsäkerhetsföretag.

Consilium söker uppnå en stark position inom utvalda globala nischmarknader. Consilium utvecklar produkter och system för dessa utvalda nischmarknader. Vi har byggt upp en unik applikationskunskap och investerat i en global organisation för försäljning och kundsupport inom dessa nischer. Denna strategi har gett Consilium en stark position inom flertalet nischer, trots att konkurrenterna oftast utgörs av väsentligt större bolag.

Med 94 procent av försäljningen till marknader utanför Sverige har den starka svenska kronan en negativ påverkan på rörelseresultatet. Samtidigt ligger idag en betydande del av inköp och övriga kostnader utanför Sverige.

Inom affärsområde Marine & Safety ser vi ökade nybeställningar av handelsfartyg under första kvartalet 2014. Försäljningen till den marina eftermarknaden är stabil och utgör mer än 50 procent av den totala marina nettoomsättningen. Inom affärsområde Fire safety & Automation utvecklas marknaden positivt. Liksom föregående år, och som förväntat, är nettoomsättningen låg under första kvartalet 2014. Med hänsyn till ett fortsatt bra orderläge och förvärvet av det indiska brandsäkerhetsföretaget förväntas nettoomsättningen öka väsentligt för helåret 2014.

Det finns fortfarande en osäkerhet vad gäller världsekonomins utveckling, men vi ser tecken på en gradvis förbättring av konjunkturen och förväntar oss tillväxt under 2014.

Consilium-koncernen - Första kvartalet 2014
Orderingången ökade under första kvartalet 2014 med 18 procent till 333,8 MSEK (282,7). Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 237,9 MSEK (180,3). EBITDA (resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt) uppgick till 25,9 MSEK (10,1). EBIT (rörelseresultat) uppgick till 17,3 MSEK (1,8). EBT (resultat före skatt) uppgick till 10,9 MSEK (-3,9).

Viktiga händelser under första kvartalet
Consilium har förvärvat indiskt brandsäkerhetsföretag Consilium har under januari 2014 förvärvat 51 procent av aktierna i det indiska brandsäkerhetsföretaget Sureland Fire & Security Pvt Ltd. Bolaget förväntas under 2014 omsätta ca 80 MSEK och har ca 100 anställda. Sureland Fire & Security levererar brandsäkerhetssystem till kunder inom energisektorn. Bolaget har kontor i Delhi, Ahmedabad och Chennai.

Kommande rapporter
Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t o m maj kommer att publiceras den 18 juni 2014. Kvartalsrapporten för andra kvartalet 2014 kommer att publiceras den 28 augusti 2014."
 
« Tillbaka