ECOMB: Kvartalsredogörelse - mycket intressant läge!
2014-05-28

"ECOMB: Kvartalsredogörelse januari-mars 2014

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2014;

Perioden januari-mars 2014
• Omsättningen januari-mars uppgick till 868 TSEK (2 187 TSEK)
• Resultatet efter finansiella poster -970 TSEK (-873 TSEK)
• Resultat per aktie -0,18 SEK (-0,16 SEK)
• Antal aktier: 5 416 814 st (5 416 814 st)
• Likvida medel vid periodens utgång: 307 TSEK (253 TSEK)

Storaffären med MACCHI/ALBIOMA, där ett LOI värt ca 20 MSEK tecknats för den nya pannan på Martinique ligger inte med i orderstocken för Q1, men kommer med under Q3 då projektet formellt beräknas startas upp.

Årsvis jämförelse av kvartal
Q1 2014 –909 TSEK / Q1 2013 –5 940 TSEK


Verksamheten under Q1

Fokus på nya produkter, med godkända patentansökningar i botten, har legat i fokus under det första kvartalet. Mycket resurser har också tagits i anspråk till förberedelserna inför företrädesemissionen som genomfördes under april 2014. Förstudien till Martinique-projektet utgör en annan viktig del av arbetsinsatserna som genomförts under Q1.

Martinique-projektet närmar sig kick-off
Kontraktet mellan byggherren, vår franska slutkund ALBIOMA och elbolaget EDF (Electricité De France) kunde i mitten av maj 2014 slutligen undertecknas. Ett långt, ofta minst 25 år, PPA (Power Purchase Agreement) upprättas alltid i dessa affärer och här har man sedan länge varit överens om villkoren när det gäller koleldning, men nu har man kommit i mål även när det gäller biobränsledelen. Kol är idag ett billigt bränsle på världsmarknaden, biobränslen betydligt dyrare (enligt många beroende på avsaknaden av ett fungerande handelssystem för utsläppsrätter/låga avgifter för CO2). En av knäckfrågorna var därför hur mycket mer betalt ALBIOMA skulle få för biobränsle-el jämfört med kol-el.
Miniminivån av biobränsle är nu också reglerat i avtalet och det innebär i praktiken att biobränsle måste ingå i bränslemixen hela året, inte bara under sockerrörskampanjen - 4 månader per år som genererar biobränslet bagasse (restprodukten från sockerrören). Oklarheterna kring bränslemixen som Martinique-pannan ska köras på har medfört att datorberäkningarna i vår förstudie ändrats och försenats, men resultaten är helt i linje med prognoserna.
Nu ligger ärendet hos det franska energidepartementet för godkännande – en administrativ process som brukar ta ca 2 månader. Allt talar därmed för att projektet kommer igång i sommar – det ser vi verkligen fram emot!

Driftstörningar i stålugnen i Sydkorea
En av våra nya applikationer handlar om att utnyttja Ecotube-systemet för att minska energiförbrukningen i en nyutvecklad ugns typ, RHF (Rotary Hearth Furnace), för zinkåtervinning från elektronikskrot. Anläggningen, som är den första i sitt slag, ligger i Sydkorea och kunden har haft stora problem att få den keramiska inklädnaden att hålla samt korrosion i kylzoner efter ugnen. Därför har vårt energieffektiviseringsprojekt kommit i andra hand och det är i dagsläget oklart när det kan bli aktuellt.

Panndiagnos på en större panna i Sverige
Efter årsskiftet genomfördes en panndiagnos på en större fastbränslepanna i Sverige. Pannan måste åtgärdas för att klara framtida emissionsvillkor och en av våra nya produkter är tveklöst ett av de allra hetaste alternativen kunden har för att klara villkoren och driva pannan vidare. Projektet är idag i ett känsligt läge och vi hoppas därför att få återkomma med mer detaljer längre fram.

Händelser efter periodens utgång

Övertecknad företrädesemission
I ECOMBs företrädesemission, med teckningsperiod 28 mars-15 april 2014, tecknades 2.297.277 st Units, motsvarande ett totalt belopp om 10.315.246,50 kr. Emissionen genomfördes utan externa garanter och resultatet visar att vi har ett starkt förtroende från aktiemarknaden, vilket är mycket glädjande.
Teckningsgraden uppgick till 106% varav 59% med företräde och 47% utan företräde.

Efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i ECOMB att uppgå till 10.011.368 st B-aktier.

Dessutom emitterades 2.297.277 st teckningsoptioner av serie 2014/15 i emissionen, som vid full inlösen under teckningsperioden 1-15 april 2015 ger upphov till lika många nya aktier. Lösenkursen kommer att uppgå till 75% av den volymvägda genomsnittskursen under den period om 20 handelsdagar som slutar 5 bankdagar innan första dag i teckningsperioden, dock lägst 2 kr och högst 3 kr.
Genom emissionen tillkom drygt 200 nya aktieägare, vilket innebär att antalet aktieägare i ECOMB nu uppgår till över 1000 st.

Första panndiagnosen i Polen på 15 år
Tillsammans med vår nya samarbetspartner ICS genomförde vi i april en panndiagnos i sydöstra Polen. ICS (Industrial Combustion Systems) har svenska och polska ägare som vi känt sedan de första insatserna genomfördes på polsk mark i slutet av 90-talet.
ICS har med stor framgång genomfört projekt inom främst järn-och stålindustrin men även den petrokemiska industrin, där man levererat kompletta system med bl.a. brännare för förbränning av t.ex. lågvärdiga industrigaser – med andra ord ett bra komplement till ECOMBs kärnkompetens.
I den koleldade anläggningen som besöktes finns 3 st pannor av varierande ålder och skick, pannorna är anslutna till stadens fjärrvärmenät. De nya kraven inom IED (Industrial Emission Directives) är drivkraften bakom kundens intresse av våra tekniska systemlösningar. Inte bara NOx-reduktion, utan också CO och SOx omfattas av de hårdare utsläppskraven för denna anläggning. Under 2 dagar genomförde vårt team videofilmningar med vår egenutvecklade kamera och övrig analysutrustning. Förbränningsprocessen fungerade i stort sett som förväntat, med klassiska problem som svag effekt av sekundärluften, otillräcklig fyllnadsgrad och dålig turbulens i eldstaden.
Resultaten pekar därför entydigt mot att en kombination av åtgärder, med Ecotube-systemet i centrum, är den rätta vägen framåt, ett beslut som kunden måste fatta senast under 2015. Fler kunder har kontaktats, med sikte på nya panndiagnoser inom kort.

Ny säljare i Sverige förstärker teamet
Fr.o.m. 1 april har David Eriksson anslutit till vår organisation i Sverige. David efterträder Douglas Truedsson, som sagt upp sig på egen begäran. På bara några få kundbesök har David skapat ett större intresse än vi kunde förutse, där både gamla och nya ECOMB-produkter kan komma att ingå i en framtida affär. Intressant fortsättning följer.

Kommande rapporter 2014

• Halvårsrapport den 29 augusti 2014.
• Kvartalsredogörelse Q3 den 27 november 2014

Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets revisor


Stockholm den 28 maj 2014

Göran Ernstson
(Styrelseordförande)

Ulf Hagström
(VD)"
 
« Tillbaka