Pilum: Godkänd rapport
2014-05-08

"Delårsrapport januari - mars 2014

Strategiförändringen genomförd.
Fullt fokus på systemförsäljning och service inom rökgasrening.

Sammanfattning av perioden januari-mars 2014
· Nettoomsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 25,6 (32,6) Mkr.
· Rörelseresultat (EBIT) för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,5 (0,4) Mkr.
· Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter 0,4 (0,3) Mkr.
· Resultat efter skatt för koncernen, inklusive avyttrade verksamheter, uppgick till -5,4 (-2,7) Mkr.
· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet 0,00 (-0,01) kr.
· Avyttring av dotterbolaget Pilum Polyproject AB slutfördes den 28 februari. Avyttringen medförde en koncernmässig förlust om 4,9 Mkr.
· I februari avslutade Pilum framgångsrikt en nyemission som tillförde bolaget 21 Mkr, före emissionskostnader.
· I januari valdes Per Ove Jönsson till ny styrelseordförande. Den tidigare ordföranden Johan Hernmarck kvarstår som styrelseledamot.

Kommentar av VD Leif Lindberg
Vi har startat året på ett bra sätt genom två stora händelser som tillsammans skapar en stabil plattform inför framtiden. Dels slutförde vi avyttringen av Pilum Polyproject AB, dels genomförde vi framgångsrikt en nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Avyttringen av Pilum Polyproject AB är ett led i vår beslutade strategiförändring där målet är att driva en mer renodlad verksamhet med ett tydligt fokus på systemleveranser och tekniska tjänster inom rökgasrening samt eftermarknad och service. Avyttringen innebär att affärsområdet Vattenrening nu är avvecklat och strategiförändringen genomförd.

De likvida medel som tillförts bolaget genom nyemissionen stärker vår finansiella ställning och konkurrenskraft när vi nu fokuserar på kvarvarande verksamheter. Ett positivt gensvar för nyemissionen bland Pilums aktieägare bekräftar att aktieägarna tror på de strategiförändringar vi implementerat.

Framtidsutsikter
Vi ser just nu en kraftig ökning av offertförfrågningar vilket tyder på att marknaden succesivt håller på att återhämta sig, även om det kan ta tid innan dessa offertförfrågningar påverkar orderingången."
 
« Tillbaka