PartnerTech: Ganska svag rapport
2014-04-22

"Delårsrapport januari-mars 2014

Trög start i första kvartalet, förflyttning mot ökat tjänsteerbjudande

Kvartalet avslutades starkt efter en svag inledning, men sammantaget sjönk
omsättningen i första kvartalet med 1% jämfört med året innan.
Rörelseresultatet uppgick till 1 MSEK, vilket var en klar försämring jämfört
med samma period förra året. I kvartalet förbättrades kapitalomsättningen
ytterligare och vårt största segment Elektronik fortsätter att utvecklas väl
trots att vi sett en svag start i USA och Kina. Inom Maskinbearbetning har
volymerna i försvarssegmentet fortsatt att minska kraftigt och den låga
beläggningen har föranlett åtgärder för ytterligare rationalisering. Trots den
tröga starten på året har vi tagit nästa steg i vår förflyttning för att som
industripartner i allt högre grad kunna möta kundernas krav på tekniskt
avancerade produkter. Som ett led i detta har vi tillsatt en ny funktion,
Development & Services, för att ytterligare förstärka vårt tjänsteerbjudande.
Vi har även förtydligat vår verksamhetsstruktur där Maskinbearbetning framåt
ingår i Metal Precision Technology och kommer att bestå av enheterna i
Karlskoga och Moss samt specialisera sig på bearbetning av metaller och andra
krävande material, vilket möjliggör ett större fokus på bl.a. olje-och
gasindustrin. Trots att jag kan konstatera att vi gjort stora framsteg, krävs
fortsatt stora ansträngningar av våra medarbetare för att förflytta
verksamheten mot högre effektivitet och ökat mervärde för våra kunder.

Leif Thorwaldsson, VD och koncernchef

Första kvartalet 2014

-- Nettoomsättningen uppgick till 548 MSEK (554)
-- Rörelseresultatet uppgick till 1 MSEK (8)
-- Resultatet efter skatt uppgick till -2 MSEK (2)
-- Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,17 SEK (0,14)
-- Kassaflödet efter investeringar uppgick till -15 MSEK (-51)
-- Soliditeten uppgick vid periodens slut till 40 procent (37)"
 
« Tillbaka