Precomp Solutions: Vänder till vinst - mycket lovande rapport
2014-05-06

"DELÅRSRAPPORT 1 januari – 31 mars 2014

· Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 Mkr (34,4)
· Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 Mkr (-2,1)
· Resultatet efter skatt uppgick till +1,3 Mkr (-2,5)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,7 Mkr (2,6)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Omsättningstillväxten tar bolaget tillbaka till lönsamhet

Bolagets omsättning ökade under första kvartalet med cirka 20% till 41,1 MSEK föranlett av en förbättrad konjunktur och att upprampningen av nya projekt sammantaget nått produktionsvolymer som börjar att ge avtryck i omsättningen. Som en direkt följd av den högre omsättningstakten har varulager och kundfordringar ökat i motsvarande omfattning. Trots denna ökande kapitalbindning visar bolaget ett positivt operativt kassaflöde. Likviditeten är således fortsatt på en tillfredsställande nivå.

Bolaget fortsätter att jobba hårt med kostnadsstrukturen, framförallt på inköpssidan. Flertalet aktiviteter är genomförda, medan många fortfarande inväntar ett formellt godkännande från berörda kunder innan de kan slutföras. Som en följd av den högre omsättningen och den förbättrade kostnadsstrukturen landar rörelsemarginalen på acceptabla 4,4%.

Omsättningen kommer gradvis att öka från dagens nivå när nya projekt fortsätter att rampas upp volymmässigt, även om det kan bli hack i omsättningstillväxten enstaka kvartal beroende på exempelvis antal produktionsdagar eller enskilda störningar. Det är dock ledningens fulla övertygelse att lejonparten av bolagets turnaround nu är genomförd. Ledningen är också övertygad att bolaget på sikt kommer att uppnå huvudägarens mål om att ”Lönsamheten ska vara i paritet med branschgenomsnittet eller minst 5% efter skatt över en konjunkturcykel”."
 
« Tillbaka