Novotek: Godkänd rapport
2014-05-07

"Delårsrapport januari – mars 2014

* Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK.
* Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.
* Resultatet efter skatt uppgick till 3,6 (2,6) MSEK.
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,3 (0,2) kronor.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,7 (4,8) MSEK.

Marknadsläge

Förbättringen på marknaden under slutet av 2013 fortsatte under inledningen av 2014. Under första kvartalet var investeringsviljan ojämnt fördelad på Novoteks olika marknader. Satsningarna under 2013 på mindre applikationer gav ett bra resultat i det rådande konjunkturläget.

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet

Ett nytt område som Novotek satsade på under första kvartalet 2014 var industriell BI (Business Intelligence), vilket är en lösning där kunder med befintliga BI verktyg, såsom t.ex. Qlikview, snabbt kan dra nytta av sin produktionsdata. Att snabbt och effektivt kunna dra slutsatser på den data som finns tillgänglig är vitalt för framtiden. Industriell BI och andra mindre lösningar kommer att vara prioriterade under 2014.

Under kvartalet utökades samarbetet med Idus AB. Genom integration av Novoteks lösningar för produktion och Idus underhållssystem kan en betydande synergieffekt uppnås. På senare tid har efterfrågan på sådana lösningar ökat väsentligt. Genom lösningarna kan drifts- och underhållskostnaderna avsevärt reduceras och en bättre överblick erhållas. Sedan 1997 är Novotek AB och Idus AB systerbolag och samarbetet sker på marknadsmässiga villkor.

Utsikter

Osäkerheten finns kvar i marknaden, vilket hämmar kundernas investeringsvilja. Dock har osäkerheten minskat i förhållande till 2013. Fortsatta satsningar kommer att göras i de nordiska länderna för att möta en förbättrad efterfrågan."
 
« Tillbaka