Lagercrantz: Stark rapport
2014-05-08

"Bokslutskommuniké 2013/14

1 april 2013 – 31 mars 2014 (12 månader)

* Nettoomsättningen för 2013/14 ökade med 9 procent till 2 546 MSEK (2 328), vilket innebar 3 procent i organisk tillväxt, exklusive valutaeffekter.
* Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 242 MSEK (213), motsvarande en rörelsemarginal om 9,5 procent (9,1).
* Resultat efter finansiella poster ökade med 15 procent till 230 MSEK (200).
* Resultat efter skatt uppgick till 177 MSEK (159). Resultat per aktie efter utspädning ökade med 10 procent och uppgick till 7,81 SEK (7,07).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 231 MSEK (177) motsvarande 10,19 SEK (7,87) per aktie.
* Avkastning på eget kapital uppgick till 24 procent (24). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 43 procent jämfört med 44 procent vid räkenskapsårets början.
* Under räkenskapsåret 2013/14 har tre förvärv genomförts, med en sammanlagd årlig omsättning om ca 150 MSEK.
* Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 4,00 SEK (3,25) per aktie.
* Lagercrantzkoncernens B-aktie är uppflyttad till NASDAQ OMX Stockholmsbörsens Mid Cap lista, från och med januari 2014.

1 januari – 31 mars 2014 (fjärde kvartalet)

* Nettoomsättningen för kvartal fyra ökade med 12 procent till 694 MSEK (619), varav 8 procent i organisk tillväxt, exklusive valutaeffekter.
* Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 67 MSEK (59), motsvarande en rörelsemarginal om 9,7 procent (9,5).
* Resultat efter finansiella poster ökade med 17 procent till 63 MSEK (54) och resultat efter skatt uppgick till 49 MSEK (44)."
 
« Tillbaka