ECOMB: Genomför offensiv nyemission
2014-03-17

"ECOMB AB (publ) genomför företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units)

Styrelsen i ECOMB AB (publ) ("ECOMB" eller "Bolaget") som är listat på AktieTorget har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2013, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, vilken vid full anslutning kommer att tillföra ECOMB cirka 9,8 miljoner kronor före emissionskostnader ("Emissionen"). Emissionen kommer att göras i form av Units, där en Unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption.

Huvudsakliga villkor för Emissionen
• Innehav av fem (5) aktier berättigar till teckning av två (2) Units
• En Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption
• Teckningskursen uppgår till 4,50 kronor per Unit, varav teckningskurs per aktie är 2,25 kronor. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
• Avstämningsdag är 25 mars 2014
• Teckningstid är 28 mars – 15 april 2014
• Emissionen omfattas till minst 22 procent av teckningsförbindelser från huvudägare, styrelseledamöter samt övriga investerare
• Emissionen kompletteras av en Övertilldelningsoption för att tillvarata eventuell överteckning. Syftet med Övertilldelningsoptionen är bland annat att öka antalet aktieägare i ECOMB och därmed förbättra förutsättningarna för en likvid handel i Bolagets aktie.
• Emissionen och Övertilldelningsoptionen bildar tillsammans ”Erbjudandet”.

Bakgrund och motiv

Rörelsekapital för Martinique-projektet och utökad marknadssatsning
ECOMBs affärsidé är att sälja det egenutvecklade och patenterade Ecotube-systemet för att optimera förbränningen och minska miljöstörande utsläpp från stora fastbränsleeldade ång- och hetvattenpannor. Bolaget grundades 1992 och har levererat Ecotube-systemet till ett trettiotal olika anläggningar runt om i världen.

ECOMB fick nyligen sin första order någonsin till en helt ny panna, till kunden ALBIOMAs nya panna på franska ön Martinique i Västindien. Ordervärdet är på cirka 20 miljoner kronor och ordern ska levereras under 2014 och 2015. Historiskt har Ecotube-systemet endast levererats för efterinstallation i befintliga pannor. Den nya ordern är därför ett affärsmässigt paradigmskifte i Bolagets historia. Ordern ökar möjligheterna att i framtiden bli OEM-leverantör till en eller flera panntillverkare, vilket i så fall skulle kunna innebära en väsentlig ökning av Bolagets omsättning. Enligt statistik från World Resources Insitute planeras cirka 1 200 nya kolkraftverk globalt, och även om merparten av dessa byggs i länder med obetydliga utsläppskrav, där Ecotube-systemet följaktligen i nuläget har låg marknadsefterfrågan, är ändå bedömningen att Ecotube-systemet har en stor marknadspotential i framtiden.

Motivet med emissionen är att stärka rörelsekapitalet för att kunna leverera ordern enligt plan, därtill även att öka marknadssatsningen mot olika panntillverkare inklusive att ge Bolaget en starkare finansiell ställning för att öka trovärdigheten som möjlig OEM-leverantör.

Marknadssatsning på nya produkter
Kundernas motiv till att investera i Ecotube-systemet har alltid varit kopplade till aktuella lagstadgade utsläppsnivåkrav. Under perioder då det inte funnits nya krav att ta hänsyn till har det heller inte funnits någon marknad för Ecotube-systemet, vilket lett till omsättningsbortfall. ECOMB har nu utvecklat ett antal nya produkter, som är baserade på tekniken bakom Ecotuube-systemet, men med nya tillämpningar. Syftet är att bredda företagets produktportfölj för att kunna bearbeta nya marknadsnischer.

Bland de nya produkterna förtjänar P-Ecotube ((Powder)-Ecotube för Reburning) samt Ecotube Gun att lyftas fram. Båda produkterna bedöms ha en betydande internationell marknadspotential. Dessa produkter är nu färdiga för marknadslansering och Bolaget vill öka marknadsbearbetningen mot potentiella kunder och finansiera demoprojekt hos presumtiva kunder.

Fryst beställning till Wulanchabu, Kina ger behov av stärkt likviditet
Räkenskapsåret 2013 uppvisade ECOMB enligt bokslutskommunikén en förlust om cirka -3,1 mnkr. Viktigaste orsaken till förlusten var den inställda leveransen av Ecotube-systemet till en cementanläggning i Wulanchabu. Inre Mongoliet, Kina, vilket ledde till uteblivna betalningar om cirka 4,5 miljoner kronor och ett försämrat resultat för 2013 om cirka 3,0 miljoner kronor. Som en följd av den frysta beställningen till Wulanchabu behöver ECOMB ett likviditetstillskott."
 
« Tillbaka