Precomp Solutions: Bokslutsrapport
2014-02-28

"BOKSLUTSRAPPORT 2013
Perioden januari - december 2013 i sammandrag

· Nettoomsättningen för 2013 blev 138,1Mkr (139,8)
· Rörelseresultatet för året uppgick till -7,9 Mkr (-2,6)
· Resultatet efter skatt uppgick till -9,9 Mkr (-4,2)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,2 Mkr (1,3)

Fjärde kvartalet 2013 i sammandrag

· Nettoomsättningen för årets fjärde kvartal blev 37,3 Mkr (32,3)
· Rörelseresultatet uppgick till -3,0 Mkr (-1,9)
· Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 Mkr (-2,1)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Turn-around-arbetet lider mot sitt slut

Året har präglats av fortsatt intensiv kostnadskontroll, i väntan på att nya projekt ska rampas upp till sådana produktionsvolymer att de bidrar positivt till företagets resultat. Den förväntade volymökningen från de nya större projekten skedde dock inte i den takt som initiala prognoser gjort gällande, vilket har medfört att bolagets resultat har belastats negativt. Tiden från verktygsorder till serieproduktionsstart är typiskt ca två år inom fordonsindustrin. Därefter tar det i regel ytterligare ett till två år innan det blir större produktionsvolymer. Därefter lever detaljen vanligtvis 6-12 år om den sitter i en bil, respektive 15+ år om den sitter i en lastbil.

Bolaget har de senaste åren lidit resultatmässigt av den mycket låga införsäljningen av nya projekt som skedde fram till år 2011. Den minskade omsätt­ningen de senaste åren är en effekt av att införsäljningstakten var lägre än utfasnings­takten av gamla produkter. I slutet av året ökade ändå behoven i de flesta projekt, dock från låga nivåer, vilket tillsammans med en gradvis förbättrad konjunktur medförde att omsättningen för fjärde kvartalet var drygt 15% högre än motsvarande kvartal föregående år. I våra kunders prognoser ser vi nu glädjande fortsatt ökande behov. Extra resurser under året för uppstart av de nya projekten, samt uppstarten av den nya automatiseringscellen, har belastat resultatet negativt med ca 4,0 MSEK.

Trots full beläggning i bolagets verktygs­avdelning under större delen av året har verktygsfaktureringen varit markant lägre än tidigare år. Resultateffekten av den lägre faktureringen gentemot tidigare år uppgår till ca -3,0 MSEK.

Under andra halvåret accelererade vi våra inköpsaktiviteter efter en omorganisation med ny inköps- och logistikchef. Effekten av nya inköpsavtal kommer att ge avtryck i företagets resultat redan från Q1 2014.

Vi har under hösten analyserat bolagets satsning mot den tyska marknaden som pågått sedan 2007. Trots omorganisationer och nya angreppsätt under senare år har förväntningarna på nykundsbearbetningen inte infriats. Från kundåterkoppling vet vi dock att vi har en mycket konkurrenskraftig produktionskostnad och att vi väl uppfyller kundernas kvalitetskrav. Logistiska kostnader till tyska kunder minskar dock bolagets konkurrensfördel och får till följd att vårt erbjudande inte är tillräckligt attraktivt för att ta in bolaget som ny leverantör. Vi har därför tagit beslutet att kraftigt minska nykunds­bearbetningen på den tyska marknaden och istället fokusera nyförsäljningsresurserna mot den nordiska marknaden. Ytterligare resurser satsas också för att utveckla affärerna mot befintliga kunder i Tyskland, liksom i Norden.

Tyvärr fick bolaget ett större maskinhaveri under Q4, med betydande kostnader för maskinrenovering, expresstransporter och övertid som följd. Q4 belastas också av kostnader för den omfokusering som nu sker av marknads- och försäljningsfunktionen, där vi bl.a. stänger ned vår tyska filial i Mainz.

Utblick för 2014

Vi kan konstatera att efter alla genomförda åtgärder under de senaste dryga två åren kommer bolaget att visa vinst under 2014, givet att det inte blir någon sättning i kon­junkturen eller att något oförutsett inträffar.

Nya projekt fortsätter att successivt gå i serieproduktion och tidigare projekt rampas stegvis upp i produktionen vilka är viktiga skäl till att bolaget nu tar sig tillbaka till lönsam tillväxt. Bolaget har under de senaste två-tre åren sålt in nya projekt värda över 40 MSEK i årsproduktion som ännu inte, eller alldeles nyligen, påbörjat serieproduktion. Dessa projekt kommer enligt våra kunders senaste prognoser att bidra med ca 14 MSEK till omsättningen för 2014.

Likaså har verktygsavdelningen genom nya projekt redan säkrat verktygsfakturering som är dubbelt så hög som under hela 2013.

Minskade avskrivningar under 2014 kommer att bidra med drygt 2,0 MSEK till resultatet."
 
« Tillbaka