ECOMB: Mycket lovande bokslutskommuniké
2014-02-27

"Bokslutskommuniké januari-december 2013

Ljus framtid med nya spännande projekt och produkter

• Rörelseresultatet för helåret blev -3 221( -4 464 ) TSEK
• Nettomsättningen för helåret uppgick till 9 776 ( 2 080 ) TSEK
• Martinique-affären en stor milstolpe
• Nya spännande produkter breddar ECOMBs marknad

VD's sammanfattning

Bästa aktieägare,

Vårt LOI (Letter Of Intent) med pannleverantören MACCHI och slutkunden ALBIOMA – Martinique-projektet – om installationen av ett Ecotube-system till en OEM (Original Equipment Manufacturer) överskuggar det mesta just nu.
Vi är mitt inne i projektets förstudie, där förbränningsprocessen simuleras med CFD (Computational Fluid Dynamics)-teknik. I programmet visas bl.a. gasflöden, temperaturer och koncentrationer av de viktigaste förbränningskomponenterna. Studierna genomförs av vår tyska partner AIXEnviro och i nära samarbete med både MACCHI och ALBIOMA. I och med att många olika bränslen, främst
importerat kol och träpellets samt inhemsk bagasse, restprodukt från rörsockerproduktion, kan bli aktuella att elda i pannan blir antalet beräkningsfall stort.
Men affären är viktigare än så, dels för att det är första gången Ecotuber kommer att designas och levereras till en OEM för att installeras i en helt ny panna och dels att vi kommer att ta tekniken till nästa höjd, i och med att Ecotuberna kommer att arbeta från 2 olika nivåer inne i pannan. Se vidare under Händelser efter rapportperiodens utgång, tidigare publicerad nyhet: ”LOI värt 20 MSEK för ECOMBs första nya panna”.
Därför är det lätt att glömma vårt i förtid avslutade Kina-projekt, till cementfabriken i Inre Mongoliet, vilket är huvudskälet till det svaga ekonomiska resultatet 2013.
Projektet i Grenoble, Frankrike, har avslutats per Q4 2013 och här har vi klarat garanterade prestandaförbättringar. Kunden är mycket nöjd och vi har stora förhoppningar om följdorder, ringar på vattnet, då projektet omfattade en konvertering av den första biobränsleeldade pannan (63 MW) på franskt fastland.
I vårt senaste Ecotube-projekt, det första i Sverige på 12 år, till Västervik Miljö och Energi AB, driftsattes utrustningen i slutet av januari och intrimningen av pannans förbränningssystem (bränsle-förbränningsluft-recirkulerad rökgas-Ecotubeluft) pågår som bäst och resultaten pekar mot att kunden kommer att bli mycket nöjd med prestandaförbättringarna.

Övriga intäkter under året utgjordes av reservdelsförsäljning (främst nya Ecotuber), eldstadsinspektioner och övriga förstudier, bl.a. på ett flertal pannor i Sverige.

En resultatförbättring från -4,5 MSEK 2012 till -3,2 MSEK 2013 är inget att skryta med, men har sina tydliga förklaringar i projekten.
Nettoomsättningen ökade från 2,1 till 9,8 MSEK, skillnaden kan till stor del tillskrivas avslut av Grenoble-projektet.
Ingen aktieutdelning föreslås.

Upprättad kontrollbalansräkning per 30 juni 2013 visade att efter justeringar med övervärden var bolagets aktiekapital i sin helhet återställt. Denna situation hade ej förändrats per 31 december 2013.

Bolagets kassa är svag med tanke på uteblivna intäkter från Kina och att startskottet för Martinique-projektet skjutits fram från Q4 2013 till Q2 2014. Detta medför att planerna på en nyemission aktualiserats. Se vidare under ”Projekt Kapitaltillskott”.


Marknaden

Nya IED skärper utsläppskraven
EU har nyligen tagit beslut om ett nytt direktiv, IED – Industrial Emissions Directive, som kommer att ersätta sju direktiv som berör industriutsläpp.
Tillåtna gränsvärden för utsläpp skall baseras på Bästa Tillgängliga Teknik (BAT = Best Available Technology). Grunden för BAT är så kallade BREF-dokument (BAT Reference Documents). Proceduren för framtagande av BREF-dokument ändras i och med direktivet. Ett rådgivande forum med medlemsstater, industrin och andra NGO (Non Governmental Organisation) till EU-kommissionen etableras. När ett BREF-dokument uppdateras så måste medlemsstaterna se till att alla tillstånd uppdateras inom 4 år så att gränsvärdena stämmer överens med den nya bästa tillgängliga tekniken.
En kompromiss i IED-direktivet ger möjligheter för enskilda länder med ett stort antal äldre stora kolpannor att förskjuta övergångsfasen för de nya utsläppsnivåerna till mitten av 2020, eller till 2023 med begränsad drift (högst 17 500 timmar mellan 2016 och 2023).
En för ECOMB viktig utökning av IED-direktivet är att storleksgränsen för vilka pannor som berörs av IED-direktivet sänks från 50 till 20 MWth. Därmed ökar antalet pannor som berörs av direktivet kraftigt i Östeuropa, bland annat Polen som har ett mycket stort antal små kolpannor som understiger 50 MWth.

Intressantare marknad i Sverige

Vår inhemska marknad har sedan länge styrts av NOx-avgifterna (50 SEK/kg NOx). Utsläppen från de svenska pannorna har legat på låga NOx-halter jämfört med övriga Europa, dels för att majoriteten är biobränsleeldade (vilket ger generellt låga NO-utsläpp jämfört med kol och olja) och dels tack vare anläggningsägarnas incitament (NOx-avgifterna) samt operatörernas förmåga att köra pannorna på lägre NOx-utsläpp. Därför har marknaden för Ecotube-systemet hittills varit relativt begränsad i Sverige.
I och med de nya, skärpta IED-kraven, där främst CO kommer att bli den stora utmaningen för många svenska pannor, öppnar sig vår hemmamarknad. Motsatsförhållandet mellan NOx och CO är sedan länge känt i branschen, går det ena upp minskar det andra och vice versa. Att reducera CO på bekostnad av i många fall kraftigt förhöjda NOx-avgifter (systemet omsatte 2012 i Sverige 668 MSEK, fördelat på 430 pannor) är givetvis inget attraktivt scenario för anläggningsägarna.
Med Ecotube-systemet sker en samtidig reduktion av CO och NOx.

OEM på världsmarknaden

IEA Clean Coal Center gör bedömningen att cirka 300-350 nya kol-och biobränslepannor årligen kommer att byggas under den närmaste 5-årsperioden. ECOMBs uttalade målsättning sedan flera år är att söka samarbeten med OEM, men även att bredda produktportföljen med nya varianter av Ecotube-teknologin. Ett samarbete med en eller flera OEM sätter i princip inga geografiska gränser, däremot kommer slutkundens emissionskrav på de olika världsmarknaderna att påverka utfallet av vår försäljning. Kraven förväntas dock på lite längre sikt att skärpas över hela världen.

Extra dimension på marknaden i Östeuropa

Förutom att emissionskraven för de många koleldade pannorna i Östeuropa kommer att bli hårdare finns här en extra dimension, nämligen s.k. gröna certifikat i incitamentsbaserade system. Genom att ersätta delar av kolet med CO2-neutralt biobränsle finns stora skattemässiga fördelar. I t.ex. Polen ersätts 1 MWh från biobränsle (vid sameldning med kol) med 60€ och ett Ecotube-system för tillförsel av biobränsle kan generera minst 10 MW (600€/h).


Innovationer på väg mot nya produkter

ECOMBs starka ambitioner att bredda produktportföljen med nya varianter av Ecotube-systemet konkretiseras och tidigare kortfattade presentationer av dessa nya patentsökta idéer som Ecotube Gun, Ecotube för ugnar till metallåtervinning och mini-Ecotube till cementindustrin (tyvärr avslag från Tillväxtverket på vår ansökan om Demoprojekt på 1,8 MSEK till cementanläggning i Tyskland) kan nu kompletteras med den kanske intressantaste lösningen av alla – P-Ecotube.
Det nya och patentsökta konceptet P(Powder)-Ecotube-systemet innebär en mycket intressant och helt ny nisch för ECOMB. Med hjälp av specialdesignade Ecotuber tillsätts ett sekundärbränsle, ett s.k. Reburningbränsle. Marknaden är stor, nischen omfattar allt från partiell ersättning av kol (sameldning med biobränslen) i Östeuropa till ökat effektuttag (trä-eller torvpulver) i barkpannor i Sverige, där kundvärdet av vår installation blir väsentligt högre jämfört med enbart förbättrade miljöprestanda. Men tekniken kan även användas för injicering av pulverformiga kemikalier, som kalk för att reducera svavelutsläppen.
Kontakterna med kunder i bl.a. Polen har under våren intensifierats och målet är att få starta upp ett Demonstrationsprojekt under 2014.


Organisationen

Antalet anställda har under större delen av året legat på en oförändrad nivå, men pensionsuttag och reducerade arbetstider har inneburit kostnadsbesparingar på årsbasis.
Våra två tyska partners KS Engineering och AIXProcess har gått samman och bildat bolaget AIXEnviro, vilket förenklar kommunikationen med Tyskland.
Polen är den marknad där den största ökningen skett, räknat i mantimmars nedlagt arbete."
 
« Tillbaka