Consilium: Positiv rapport!
2014-02-21

"Bokslutsrapport 2013 för Consilium

Fjärde kvartalet 2013
· Nettoomsättningen uppgick till 286,1 MSEK (237,4)
· EBITDA uppgick till 24,5 MSEK (9,5)
· EBIT uppgick till 15,4 MSEK (0,8)
· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,44 SEK (-0,57)
· Totalt resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till -0,25 SEK (-0,82). Totalt resultat per aktie påverkas negativt med -0,69 SEK (-0,25) av sålda/avvecklade enheter.
· Orderingången uppgick till 221,9 MSEK (228,5)
· Consilium har avyttrat radarverksamheten under fjärde kvartalet 2013. Alla värden i denna rapport, förutom totalt resultat per aktie, redovisas exklusive överlåten radarverksamhet
Helåret 2013
· Nettoomsättningen uppgick till 932,4 MSEK (908,9)
· EBITDA uppgick till 84,7 MSEK (74,5)
· EBIT uppgick till 54,4 MSEK (42,9)
· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,14 SEK (0,68)
· Totalt resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,06 SEK (0,15). Totalt resultat per aktie påverkas negativt med -1,08 SEK (-0,53) av sålda/avvecklade enheter.
· Orderingången uppgick till 965,7 MSEK (784,7)
· Styrelsen föreslår en utdelning om 0,40 (0,25) SEK per aktie

Stark finansiell ställning
· Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 31 december 2013 till 194,8 MSEK (121,3). Dessutom finns pantsatta likvida medel om 31,2 MSEK (24,1) för krediter och garantier. Consilium har idag god finansiell kapacitet att aktivt deltaga i strukturaffärer inom sina affärsområden.

Väsentliga händelser efter periodens slut
· Consilium har under januari 2014 förvärvat aktiemajoriteten i ett indiskt brandsäkerhetsföretag med ca. 100 anställda och en nettoomsättning om ca. 80 MSEK.
· Nettoomsättningen uppgick under januari 2014 till 69,5 MSEK (60,2). Orderingången uppgick till 116,3 MSEK (74,2). Orderingången under januari 2014 var rekordhög för affärsområde Marine & Safety.

Koncernchefens kommentar
Efter en inbromsning på marknaden under fjärde kvartalet 2012 och första kvartalet 2013, förbättrades orderläget markant under andra kvartalet 2013, och detta har sedan fortsatt under tredje och fjärde kvartalet 2013. Orderingången ökade under 2013 med 23 procent till 965,7 MSEK (784,7). Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 932,4 MSEK (908,9). Orderstocken har ökat och uppgick per 31 december 2013 till 426,2 MSEK. Rörelseresultatet ökade under 2013 med 27 procent till 54,4 MSEK (42,9). Med 93 procent av försäljningen till marknader utanför Sverige har den starka svenska kronan en negativ påverkan på rörelseresultat, medan genomförda kostnadsreduktioner har påverkat resultatet positivt.

Inom Consiliums båda affärsområdena ges ökad fokus mot säkerhetsprodukter och säkerhetssystem. Som ett led i denna strategi har Consilium avyttrat sin italienska radarverksamhet, med utveckling, tillverkning och försäljning av radarprodukter. Under januari 2014 har Consilium förvärvat aktiemajoriteten i ett indiskt brandsäkerhetsföretag. Consilium gör under 2013 och 2014 en stor utvecklingssatsning avseende brandlarm till offshore, tåg och tunnelbanor, och vi förväntar oss en betydande volymökning från dessa områden under kommande år.

Lågkonjunktur och statsfinansiella problem i både Europa och USA har under en lång period påverkat kundernas investeringsvilja inom Consiliums båda affärsområden.

Beställningarna av nya handelsfartyg har minskat. Vi kan dock se en ökning i nybeställningarna av handelsfartyg under 2013. Consilium har stora marknadsandelar och påverkas direkt av detta. Consilium har i en svag nybyggnadsmarknad för handelsfartyg behållit eller ökat sina marknadsandelar.

Consilium har en stark bas i den marina eftermarknaden. Ökad försäljning till den marina eftermarknaden och specialfartyg har delvis kompenserat för minskade beställningar till nybyggnation av handelsfartyg. Under 2013 utgjorde försäljningen till eftermarknaden 56 procent av den totala marina nettoomsättningen. Det totala antalet seglande fartyg i världen, och transporterad volym, har ökat varje år de senaste 25 åren. Detta förväntas fortsätta, vilket är viktigt för försäljningen till eftermarknaden.

Inom affärsområde Marine & Safety visar sig ett bättre orderläge i att orderingången under 2013 ökade med 29 procent till 796,6 MSEK (616,2).

Inom affärsområde Fire safety & Automation har försäljningen av brandskyddssystem till olje- och gasindustrin utvecklats positivt under 2013. Nettoomsättningen ökade under 2013 med 24 procent till 183,6 MSEK (148,6). Med hänsyn till ett fortsatt bra orderläge och förvärvet av det indiska brandsäkerhetsföretaget förväntas nettoomsättningen öka väsentligt även under 2014.

Medarbetarna inom Consilium har under flera år av lågkonjunktur medverkat till nödvändiga förändringar och anpassningar i en svag världskonjunktur. Consilium har klarat sig igenom denna period med hjälp av stora kostnadsreduktioner och omallokering av resurser mellan våra marknadssegment, samtidigt som vi fortsatt att satsa på produkt- och marknadsutveckling inom nya områden med tillväxtpotential.

Det finns fortfarande en osäkerhet vad gäller världsekonomins utveckling, men vi ser tecken på en gradvis förbättring av konjunkturen och förväntar oss fortsatt tillväxt under 2014.

Kommande rapporter
Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t o m februari 2014 kommer att publiceras den 21 mars 2014. Delårsrapporten för första kvartalet 2014 kommer att publiceras den 20 maj 2014. Kompletterande information avseende koncernen finns på Consilium hemsida www.consilium.se

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas om 0,40 SEK per aktie.

Årsstämma
Årsstämma kommer att äga rum den 20 maj 2014."
 
« Tillbaka