Consilium: Rapport jan - sept
2013-11-28

Kvartalsrapport januari – september 2013 för Consilium AB (publ)

Tredje kvartalet 2013

■ Nettoomsättningen uppgick till 228,6 mseK (237,6)

■ eBitDA uppgick till 26,1 mseK (27,0)

■ eBit uppgick till 19,9 mseK (19,8)

■ resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick
till 0,44 seK (0,50)

■ totalt resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,28 seK (0,35)

■ orderingången uppgick till 216,8 mseK (153,8)

■ Consilium har utnyttjat möjligheten att emittera återstående 75,0 mseK av tidigare beslutad företags obligation

Första nio månaderna 2013

■ Nettoomsättningen uppgick till 646,3 mseK (671,5)

■ eBitDA uppgick till 60,2 mseK (65,0)

■ eBit uppgick till 39,0 mseK (42,1)

■ resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick
till 0,70 seK (1,26)

■ totalt resultat per aktie exklusive innehav utan bestämmande inflytande uppgick till 0,31 seK (0,97)

■ orderingången uppgick till 743,8 mseK (556,2)

Väsentliga händelser efter periodens slut

■ Consilium har efter periodens utgång ingått ett principavtal om att överlåta sin italienska radarverk samhet,
med utveckling, tillverkning och försäljning av radarprodukter till Navico Holding As, samtidigt som parterna
ingår ett globalt samarbetsavtal om försäljning och service avseende navigationsprodukter.

■ Alla värden för orderingång, nettoomsättning, orderstock, resultat, antal anställda, m.m. redovisas exklusive
överlåten radarverksamhet. se kommentarer under ”Händelser efter periodens slut”.
 
« Tillbaka