ECOMB: Kvartalsredogörelse
2013-11-27

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande delårsrapport för det tredje kvartalet 2013;

Tredje kvartalet
• Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 511 TSEK (3 898 TSEK )
• Resultatet efter finansiella poster -619 TSEK ( -1088 TSEK )

Perioden januari-september 2013
• Omsättningen januari-september uppgick till 3 110 TSEK (5 196 TSEK)
• Resultatet efter finansiella poster -2 503 TSEK (-3 135 TSEK)
• Resultat per aktie: -0,46 SEK (-0,58 SEK)
• Antal aktier: 5 416 814 st ( 5 416 814 st)
• Likvida medel vid periodens utgång 379 TSEK (856 TSEK)

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Ekonomi

Bolagets kassa är fortsatt svag, men nya order i form av reservdelar, eldstadsinspektioner och förstudien till den italienska panntillverkaren MACCHI ger sammantaget en positiv bild av bolagets affärsmöjligheter i närtid.
Styrelsens tidigare beslut om att skjuta fram "Projekt Kapitaltillskott" ligger därför fast.
Upprättad Kontrollbalansräkning per 30 juni 2013 visar att efter justeringar med övervärden är bolagets aktiekapital i sin helhet återställt.

Projekt

Wulanchabu, Inre Mongoliet, Kina;
Projektet och leveransen av vårt Mini Ecotube-system till roterugnen på cementfabriken i Wulanchabu, Inre Mongoliet, har tyvärr inte utvecklats som det var tänkt. Trots omfattande ansträngningar att lösa den finansiella situationen för att få igång projektet måste vi konstatera att dessa har misslyckats. Kunden IMESI har därför valt att genomföra en publik upphandling, vilket per automatik (kinesisk lag) utestänger oss. Vår tekniska systemlösning bedömdes vara dyrare - i inköp - än vad inhemska leverantörer kan erbjuda och i detta sammanhang väger beställningar, överenskommelser och andra löften mycket lätt - vi har i praktiken inga möjligheter att driva en juridisk process i Kina.
Till saken hör att den kinesiska lagstiftningen endast kräver att en anläggning för NOx-reduktion ska installeras - INTE att den behöver köras!!! De kinesiska anläggningsägarna läser detta ordagrant, vilket innebär att ett stort antal NOx-reduktionssystem bara står stilla. Minskade utsläpp och förbättrad miljö har alltid ett pris. Den årliga driftkostnaden, i form av kemikaliekostnader för injicerad ammoniak som sänker NOx-utsläppet från cementugnen, ligger i fallet Wulanchabu på 5-6 MSEK/år - vid 100% drifttid! Om inte anläggningen körs är driftkostnaden givetvis noll, därför blir det i kundens kalkyl oväsentligt att vi kan åstadkomma minskade NOx-utsläpp med lägre kemikaliekostnader.

Grenoble, Frankrike;
Projektet kommer att avslutas under Q4. Prestanda i den biobränsleeldade fjärrvärmepannan har avsevärt förbättrats, garanterade NOx-utsläpp har uppnåtts, men även CO har reducerats med över 50% samtidigt som förbrukningen av urea (för NOx-reduktion) har halverats.

Västervik, Sverige;
Tillverkningen av Ecotube-systemet och den övriga utrustningen startade mot slutet av Q3 och kommer att vara färdig för Kallt driftprov och leverans till Västervik i god tid före årets slut. Vi ser med stor spänning fram emot driftsättning och intrimning av den biobränsleeldade pannan.

Reservdelar, Sverige och Frankrike;
I en situation med svag kassa blir försäljningen av reservdelar än viktigare och under september fick vi beställningar på reservdelar från befintliga kunder i Sverige och Frankrike till ett sammanlagt värde av ca 0,8 MSEK. Leveranserna kommer att ske under Q4.
Flera order på reservdelar förväntas komma inom kort.

Marknad

Nytt Kina-projekt i Centraleuropa?
Nya utsläppskrav inom EU kommer att ha stor betydelse för bolagets fortsatta utveckling inom en överskådlig tid. De flesta kraven regleras inom ramverket IED (Industrial Emission Directives), detta gäller även cementanläggningarna där en skärpning av bl.a. NOx-utsläppen har beslutats. Vårt projekt på cementfabriken i Kina blev inte vad vi hade hoppats på, erfarenheterna och arbetsinsatsen har dock fört saken framåt och ökat våra möjligheter att få en referensanläggning i Europa istället. Senast 1 januari 2019 ska utsläppen av NOx vara max 200 mg/Nm3 och NH3 (ammoniak-slip) max 50 mg/Nm3 (under diskussion i bl.a. Tyskland). Dessa nivåer innebär en stor utmaning för den konventionella SNCR(Selective Non Catalytic Reduction)-tekniken. Med vår Ecotube-teknik är målsättningen att vara bättre och kunna konkurrera med SCR (Selective Catalytic Reduction, katalysator). Investeringskostnaden för en katalysator till en cementanläggning ligger på ca 50-70 MSEK, vilket ger utrymme för att även kunna komplettera Ecotube med andra tekniklösningar.
Delfinansiering av ett Demonstrationsprojekt på en cementanläggning i Centraleuropa har ansökts hos Tillväxtverket.

Framsteg i Polen
Våra kontakter med främst ICS (Industrial Combustion Systems) i Polen har mynnat ut i konkreta planer, där bl.a. ett polskt Venture Cap-bolag med grön profil är involverade. Affärsplaner mm håller för närvarande på att tas fram.

Nyutvecklad stålugn i Sydkorea
Den helt nya applikationen för Ecotube inom järn- och stålindustrin är i det korta perspektivet fokuserad mot en nyutvecklad ugnstyp, RHF (Rotary Hearth Furnaces) för återvinning av Zn från skrot. Detta är redan idag en ekonomiskt attraktiv lösning och skrotmaterialet innehåller högre halter Zn än vad som förekommer vid gruvbrytning, vilket gör denna metod synnerligen intressant även ur ett hållbarhetsperspektiv. Effektivare förbränning och lägre CO-halter är kundens fokus och Ecotube-systemet är en unik systemlösning för detta ändamål. Intressant fortsättning följer.

Panndiagnoser och förstudier i Sverige
I avvaktan på nya krav ser vi ett ökat intresse hos kunderna i Sverige att genomföra olika tester med nya kemikalieblandningar, främst de som innehåller svavelföreningar. Frånsett de negativa miljöeffekterna med försurande utsläpp av svavel- och kväveoxider har svavel också sedan länge varit känt som en av huvudorsakerna bakom korrosionen i t.ex. oljepannor. Detta gäller paradoxalt nog inte för biobränsleeldade pannor där en ”lagom” tillsats av svavel (låga koncentrationer) kan verka gynnsamt på förbränningsprocessen. Vare sig mediet som tillförs är i form av fasta partiklar, vätska eller gas är injiceringen lika viktig för att kunna uppnå optimalt resultat, därför är Ecotube-systemet en i slutänden given produkt att räkna med.

Ecotube Gun – ny produkt
Än så länge finns vår nya patenterade produkt Ecotube Gun bara på ritbordet, men en ansökan om finansiellt bidrag på en förstudie har lämnats in. Tekniken innebär att fasta partiklar kan injiceras på ett nytt sätt i pannor och ugnar. Förhoppningsvis finns mer substatiellt att redovisa vid nästa rapportering

Händelser efter periodens utgång

Första steget i ny panna
Ett LOI (Letter Of Intent) har tecknats med den italienska panntillverkaren MACCHI - Division of Sofinter S.p.A., gällande en förstudie på en installation av Ecotube-systemet i en ny ångpanna. Betydelsen och den juridiska innebörden av ett LOI skiljer sig mellan olika marknader, i vissa fall på ett avgörande sätt, t.ex. mellan den franska och svenska marknaden. I detta LOI, där slutkunden är franska ALBIOMA, har betalningsvillkor och andra förpliktelser stipulerats på ett tydligt sätt, skillnaden mellan en beställning och ett LOI är därför i detta fall mycket liten. Förstudien kommer att omfatta layouts, tekniska beskrivningar, ritningar och CFD (Computational Fluid Dynamics) beräkningar, där olika bränslen och inställningar på pannan testas tillsammans med Ecotuberna. CFD-modelleringarna kommer att genomföras av vår tyska partner AIXProcess och starta omgående med en snäv tidplan, alla beräkningar är planerade att vara slutförda innan årets slut. Projektets värde uppgår till ca 1,5 MSEK.

Sverige ”inte bäst i klassen”
Påståendet myntades under Svenska Bioenergiföreningens välbesökta konferens Årets Bioenergidagar, 5-6 november 2013. Branschen befarade väsentligt skärpta utsläppsvillkor i kommande IED (Industrial Emission Directives) inom EU's regelverk.
Alla som sysslar med förbränning känner till motsatsförhållandet mellan CO (kolmonoxid) och NOx (kväveoxider); ökar det ena så minskar det andra och vice versa. I det svenska NOx-avgiftsystemet betalar ägarna till ca 440 pannor, merparten biobränslepannor, 50 SEK/kg NOx medan utsläppsvillkoren för CO är mycket frikostiga jämfört med andra bränslen som avfall, olja, kol och naturgas. CO-villkoret för avfallseldade pannor inom EU är 50 mg/Nm3 rökgas, många biobränsleeldade pannor i Sverige idag eldas med CO >500 mg/Nm3, värden på flera 1000 mg/Nm3 förekommer. Lobbyisterna för fossilbränslen kommer till dukat bord i EU’s högkvarter och mycket talar för att de svenska förhandlarna blir överkörda och att nya hårdare CO-villkor för biobränsleeldning i Sverige blir en realitet. Den preliminära tidplan som diskuterats är 4 år (2015-2018), dvs senast 2019 måste pannorna klara de nya villkoren.
Idag är emellertid inget klart, beskedet från EU är att de nya kraven kommer att fastställas under våren 2014. Om detta blir verklighet kommer en gigantisk marknad för förbränningstekniska systemlösningar att öppna sig på vår hemmaplan.

Kommande rapporter 2014

• Bokslutskommuniké den 27 februari 2014.

Denna kvartalsredogörelse har inte blivit granskad av bolagets revisor.

Södertälje den 27 november 2013

ECOMB AB (publ)"
 
« Tillbaka