MediRätt: Rapport
2013-11-15

"MediRätt: Sammanfattning av perioden januari–september 2013

Koncernen 9 månader (9 månader)

Resultat efter finansiella poster (SEK) -2 873 610 (-1 881 901)

Resultat per aktie (SEK) -0,39 (-0,31)


VD har ordet

Det tredje kvartalet har präglats av mycket internt arbete som inte varit föremål för publika presentationer. Vårt samarbete med Cambio Healthcare Systems fortsätter att fördjupas.

Vår nya styrelseordförande, Björn Rosengren, fortsätter att sätta sig in i vår verksamhet med stort engagemang. Hans kunskaper och klokskap kommer att komma väl till pass när vi kommer till slutförhandlingar med våra definierade kunder. Även i de juridiska frågorna kommer hans erfarenheter att vara av betydelse.

Bolaget har en uttalad ambition att identifiera möjliga industriella partners. Detta arbete pågår hela tiden vid sidan om den dagliga verksamheten. Under det gångna kvartalet har även några möten i detta ärende ägt rum. Allt detta syftar till att förbereda för den slutgiltiga utvecklingen och därefter lanseringen av läkemedelsdispensern Dosell.


Väsentliga händelser under perioden

Bolagsrelaterade händelser

• Bolaget beviljades patent för Medcheck 2012-06-26. Fristen då invändning mot patent kan inlämnas till PRV är nio månader och gick sålunda ut den 26 mars 2013. Under invändningstiden har fem invändningar inkommit till PRV. De som har klandrat patentet har inte lyckats dokumentera eller leda i bevis att de har bättre rätt till delar eller hela innehållet i patentet. Invändningarna besvaras i sedvanlig ordning av bolagets patentombud Henrik Fehninger i samråd med bolagets advokater

• Före detta näringsministern Björn Rosengren väljs in som ordinarie styrelseledamot på ordinarie stämma i juni. Han blir styrelsens ordförande


Medcheck

• Möte sker mellan Jönköpings läns Landsting och MediRätt AB avseende intelligent samverkan mellan Journalsystemet COSMIC och Medcheck. Möjligheterna som Medcheck erbjuder mottas med intresse. Man enas om att gå vidare mot upphandling för landstinget genom att testköra en demoversion av COSMIC/Medcheck snarast

• MediRätt stämmer Stockholms läns landsting för patentintrång i Medcheckpatentet

• Medcheck ligger för närvarande nere då SLL inte vill förlänga kontraktet avseende tillgång till interaktionsregistret Janusfönster. MediRätt vägras även tillgång till SKL:s interaktionsregister SIL. Dock fungerar Medcheck integrerat i andra journalsystem


Dosell

• Ansökan om finansiering via Vinnova lämnas in

• Vinnova avslår ansökan om stöd för utveckling av Dosell. Bolagets bedömning är dock att beskedet inte sinkar utan snarare sporrar fortsatt utveckling och finansiering av Dosell

• Kontakt tas med telekomoperatörer för att hitta lämplig leverantör och finansiering av kommunikationsteknik och försäljningslösningar"
 
« Tillbaka