Precomp Solutions: Lovande rapport
2013-11-08

DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 september 2013

Perioden januari - september 2013 i sammandrag

· Nettoomsättningen för perioden var 100,8 Mkr (107,5)
· Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till -4,9 Mkr (-0,7).
· Resultatet efter skatt uppgick till -6,1 Mkr (-2,1)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,4 Mkr (-0,6)

Tredje kvartalet 2013 i sammandrag

· Nettoomsättningen för perioden juli - september uppgick till 32,5 Mkr (31,1)
· Rörelseresultatet för årets tredje kvartal uppgick till -0,8 Mkr (-1,4).
· Resultatet efter skatt uppgick till -1,2 Mkr (-1,8)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Ett kvartal med vinstrik avslutning väl i nivå med finansiella mål

Bolagets omsättning minskade under årets tre första kvartal med cirka 6% jämfört med föregående års period. Dock vände omsättningen upp under tredje kvartalet, primärt till följd av det förbättrade konjunkturläget, som ökade cirka 5%.

Bolaget har fortsatt att ta flera mindre ordrar under tredje kvartalet, och hittills under året har nya ordrar motsvarande drygt 8 Mkr/år i detaljproduktion inkommit. Motsvarande siffra är drygt 3 Mkr i verktygsproduktion. Merparten av dessa detaljer har serieproduktionsstart under 2015. Införsäljningstakten överstiger med marginal utfasningstakten i produktionen, vilket på sikt genererar omsättningstillväxt. Extra satsningar görs emellertid under fjärde kvartalet för att nå högt satta interna försäljningsmål.

Extra resurser för uppstart av den omfattande serieproduktionsstarten under året samt uppstarten av den nya automatiseringscellen har belastat resultatet negativt med ca 3,5 Mkr under årets första tre kvartal.

Väsentliga händelser under perioden juli – september 2013

Under september månad översteg produktionstakten breakeven-takten och bolaget visade en vinst som var väl i nivå med tidigare kommunicerade finansiella mål.

En världsledande tysk systemleverantör inom fordonsindustrin genomförde under augusti en tre dagar lång audit av bolaget med det positiva resultatet att bolaget är accepterat för att leverera till kunden. Beslut om ett produktionskontrakt värt upp till ca 25 Mkr/år över sju år förväntas innan utgången av 2013.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

De ökande produktionsvolymerna under tredje kvartalet har fortsatt in i det fjärde kvartalet. En säsongsmässig nedgång i volymerna förväntas dock inför årsslutet då kunderna trimmar sina lagernivåer med anledning av årsbokslut."
 
« Tillbaka